Obec Přišimasy
Přišimasy

Zeleň v obci

Zeleň v obci

Článek do dubnového zpravodaje


Obec Přišimasy dostala dotaci od SFŽP na regeneraci veřejné zeleně.Nejprve byl zpracován projekt autorizovanou zahradní architektkou/ je k nahlédnutí na OÚ/ a nyní její představy realizuje firma pana Štěpána.Úpravy se týkají okolí křížku ve Skřivanech,kostela,prostranství před MŠ , návsi a okolí.Práce budou probíhat po etapách.Začalo se kácením starých, nemocných stromů a náletových dřevin.Po srovnání terénu, pracovníci firmy upraví a zpevní povrch,začnou sázet nové stromy,keře a trvalky. Nakonec osadí novým mobiliářem místa určená k odpočinku.Doufáme,že se nově upravené prostory budou líbit a že je nikdo nebude ničit,protože na vandalství se záruka ,která trvá 36 měsíců ,nevstahuje.

Veřejné prostory v obci jsou zanedbány, postrádají zeleň a neposkytují vhodné podmínky pro setkávání, vzájemnou komunikaci a odpočinek různých skupin obyvatel obce. Vzhledem k zanedbanosti veřejných prostor obec nevyužívá svého potenciálu stát se vyhledávaným místem odpočinku turistů a cyklistů, kteří využívají přilehlé silnice a turistické cesty.

Zastupitelstvo obce proto usiluje ve spolupráci s aktivními občany směřovat další rozvoj obce ke zkvalitnění života obyvatelstva v souladu s požadavky trvale udržitelného rozvoje. Jelikož se obec nachází v blízkém zázemí Prahy, neřeší prioritně zaměstnanost obyvatelstva a dostupnost vyšších služeb, ale zaměřuje se na vyvážený rozvoj sociálního i fyzického prostředí uvnitř obce. i ve spolupráci s okolními obcemi sdruženými v několika svazcích obcí.

Jedním ze zásadních cílů je zkvalitnění veřejných prostranství, především regenerace tradičních jader tří historických sídel – Přišimasy, Horka a Skřivany. Věříme, že zkvalitnění veřejných prostor a obnova přírodní složky uvnitř intravilánu obce pomůže rovněž ke zkvalitnění sociálního prostředí. Širším cílem je zejména znovuobnovení vytrácející se lokální identity, vztahu k místu, vytvoření míst setkávání nebo vhodných k pořádání obecních akcí i sportovního a volnočasového vyžití místního obyvatelstva i návštěvníků naší obce.

 

Proto 30.3.2007 požádalo zastupitelstvo obce Ministerstvo životního prostředí v rámci programu o urbanizované prostředí o dotaci 100.000,-Kč na vypracování studie "REGENERACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI PŘIŠIMASY".


Projekt má za cíl zpracovat Studii proveditelnosti obnovy ploch obecní zeleně v obci Přišimasy a řešit tak obnovu zeleně v obci v komplexním pohledu. Studie se stane významným dokumentem pro plánování dalšího rozvoje veřejných prostor v obci a postupnou realizaci navržených opatření.Veřejné prostory v obci jsou zanedbány, postrádají zeleň a neposkytují vhodné podmínky pro setkávání, vzájemnou komunikaci a odpočinek různých skupin obyvatel obce. Řešené území obsahuje celkem sedm pozemků. Tyto plochy představují nejfrekventovanější a nejviditelnější části obce. Plochy byly vybrány v souladu s územním plánem obce s ohledem na jejich tradiční odpočinkovou funkci a potenciál pro zazelenění obce

 

V červnu 2007 zastupitelstvo obdrželo rozhodnutí č. PUP/670/21/07 Ministerstva ŽP o poskytnutí finančních prostředků na studii proveditelnosti regenerace veřejné zeleně ve výši 100.000,-

Po výběrovém řízení, kterého se zúčastnili 3 zájemci, vyhrála nabídka ing. Suchoňové a dne 15.10.2007 uzavřela smlouva na zpracování projektové dokumentace

 

návrh ing. Suchoňové :

Regenerace veřejné zeleně v obci Přišimasy:
studie proveditelnosti a návrhy opatření
 

1. Představení obce

Obec Přišimasy se nachází na okraji Pražské-středočeské aglomerace v západní části obvodu ORP Český Brod asi 5 km jihovýchodně od Úval. Obec má tři části (původní sídla): Přišimasy, Skřivany a Horka.

Bytový fond je převážně v rodinných domcích a bývalých zemědělských usedlostech. Obec má základní vybavenost: obecní úřad, hostinec, mateřskou školku, fotbalové hřiště, kostel (sv. Petra a Pavla) a hřbitov.

 Tab. 1 – Základní charakteristiky obce Přišimasy

Základní charakteristiky údaje
Počet obyvatel 532
Průměrný věk 36.6 let
Průměrná nadmořská výška 336 m n.m.
Počet katastrů 1
Počet částí obce 3
Celková výměra pozemku 699.60

 

Tab. 2 – Struktura ploch v obci Přišimasy v roce 2004
Zdroj: ČSÚ, 2004

Druhy pozemků (údaje roku 2004) Rozloha v ha
Orná půda 595.00
Chmelnice 0.00
Vinice 0.00
Zahrady 16.00
Ovocné sady 7.70
Trvalé trávní porosty 13.80
Zemědělská půda 632.50
Lesní půda 12.50
Vodní plochy 4.20
Zastavěné plochy 15.50
Ostatní plochy 34.9
Celková výměra pozemku 699.60

 

Tab. 3 - Vývoj počtu obyvatel
Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí, ČSÚ

Rok 1930 1950 1961 1980 2001 2006
Počet 942 705 699 490 448 532

 

V katastru obce Přišimasy se nachází chráněný přírodní útvar Klepec(359m n.m). Jedná se o malé skalní město o výměře 7,485 ha, které vzniklo neobvyklými zbytky zvětralé říčanské žuly středočeského plutonu (největší z nich je balvan Slouha, hmotnost 40 tun, výška 8m). Lokalita je významná z geomorfologického i geologického hlediska.. V roce 1977 bylo toto území vyhlášené chráněnou přírodní památkou. Obec Přišimasy a přilehlý vrch Klepec je vyhledávaným výletním místem cyklistů a turistů.

Před rokem 1989 se obec řadila mezi periferní obce Středočeského kraje s chátrajícím domovním fondem, živelnou organizací urbanistické struktury, nedostatečnou technickou i sociální infrastrukturou a stárnoucím obyvatelstvem se snižujícím se sociálním a ekonomickým statusem. Protože se jednalo o nestřediskovou obec, byly zde povoleny jen velmi omezené investice do základní infrastruktury i životního prostředí.

V posledních letech v obci probíhá výstavba nových rodinných domů. V důsledku nové výstavby obec zaznamenává nárůst obyvatel a příliv mladých rodin s dětmi. V současnosti čelí obec riziku neřízené suburbanizace (urban sprawl) se všemi riziky pramenícími s narůstajícím tlakem na zemědělský půdní fond, architekturu i další znaky venkovské krajiny.

2. Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření Studie proveditelnosti obnovy ploch obecní zeleně v obci Přišimasy. Plochy určené k plánované regeneraci veřejné zeleně byly vybrány s ohledem na jejich tradiční odpočinkovou funkci a potenciál pro zazelenění obce, který skýtají. Všechny zmíněné pozemky jsou v majetku obce.

Studie bude sloužit jako významný dokument pro rozvoj veřejné zeleně v obci. Studie bude využita jako podklad pro žádosti o poskytnutí finančních prostředků na realizaci vlastních opatření z národních programů Státního fondu životního prostředí České republiky, žádosti o dotaci z fondů Evropské unie a dalších potenciálních dárců.

Zaměření a obsah studie
Studie bude vypracována v souladu se zadávací dokumentací MŽP a bude obsahovat následující části:

 

Textová a tabulková část

a)   technická zpráva, obsahující identifikační údaje o investorovi (obci) a zpracovateli

b)   lokalizace území a jeho vymezení v kontextu obce Přišimasy

c)   zadání formulované investorem

d)   základní údaje o území (nadmořská výška, průměrná roční teplota, průměrný roční úhrn srážek, půdní poměry, hydrogeologické situace)

e)   zdůvodnění plánovaných úprav, jejich podoby a jejich zasazení do širších územních vazeb a navrženého druhového složení vegetačních prvků (vhodnost použitých druhů z hlediska geografického, ekologického a estetického)

f)   vyhodnocení stávajících vegetačních, vodohospodářských a stavebně technických prvků

g)   popis cílové koncepce území (kompozice prostoru a cílová struktura vegetačních prvků, využití povrchových, popř. podzemních vod, zajištění prostupnosti území pro živočichy, návaznost na okolní vegetaci, popř. biokoridory)

h)   technologie založení a údržby vegetačních prvků na období 10 let po realizaci a výkaz výměr a použitých materiálů včetně koncepce finančního zajištění údržby vegetačních prvků

i)   položkový propočet nákladů na realizaci opatření v aktuální cenové úrovni

j)   textové podklady postihující specifické aspekty řešení

k)   kulturně-historická analýza území (pouze v odůvodněných případech)

l)   popis shody navrhovaných úprav se situací současně platné územně plánovací dokumentace, generelu nebo plánu územního systému ekologické stability nebo krajinného plánu (pokud existují)

m)   seznam podkladů použitých pro zpracování studie


Výkresová a mapová část a fotodokumentace

a)   celková situace stavu území, včetně výškopisu a zákresu inženýrských sítí, ochranných pásem, eventuelně dalších limitů jeho využití

b)   koncepce navrhovaných úprav

c)   koordinační výkres prováděných opatření, eventuálně etapizace prováděných opatření

d)   výkresy a dokumentace navrhovaných úprav, zejména osazovací plán včetně specifikace taxonů, parametrů a počtu výpěstků, plán vytýčení výsadeb, v závislosti na situaci i plán terénních úprav

e)   zákres shody navrhovaných úprav se situací současně platné územně plánovací dokumentace, generelu nebo plánu územního systému ekologické stability nebo krajinného plánu (pokud existují)

f)   grafické podklady postihující specifické aspekty řešení

g)   fotodokumentace

 

Dokladová část

a)   souhlasné vyjádření příslušného orgánu státní správy ochrany přírody (především v případě odchylky navrhovaných úprav od generelu nebo plánu územního systému ekologické stability nebo pokud část řešené lokality leží v biotopu zvláště chráněného druhu, ve zvláště chráněném území nebo území soustavy NATURA 2000)
b)   vyjádření příslušného orgánu památkové péče (je-li k tomu důvod)
c)   zápis z veřejného projednání studie proveditelnosti

 

3. Vymezení řešeného území

Snahou obce je řešit plán rozvoje veřejných ploch komplexně. V prvním kroku jsme vybrali takové plochy, které představují hlavní priority obyvatelstva naší obce, resp. tří jejích částí. Tyto plochy představují nejfrekventovanější a nejviditelnější části zmiňovaných tří sídel. V případě obecní zahrady se jedná o plochu, která by měla vytvořit zázemí pro takové venkovní zájmové aktivity obyvatel, pro které v obci zatím nejsou žádné prostory. Řešené území obsahuje celkem sedm pozemků. Všechny vybrané pozemky jsou v majetku obce.

 

1. Náves u rybníka (1091/1)

Náves u rybníka o celkové rozloze 7 266 m2 představuje tradiční jádro obce Přišimasy. Pozemek je v současné době pokryt nesouvislou travní plochou. Uvnitř pozemku je rybník, který však vzhledem ke svému znečištění neplní funkci odpočinkové zóny v obci.

Záměrem je obnovit stávající a vysadit novou zeleň (travní plochy, stromy, keře) na tomto pozemku a upravit zpevněné plochy. Do zeleně budou zakomponovány lavičky a místa určená k setkávání a odpočinku obyvatel obce. Významným prvkem této odpočinkové zóny bude rybník a jeho bezprostřední okolí. Nefrekventované příjezdové cesty k jednotlivým domům na návsi by měly řešit stávající kritický nedostatek vhodných prostor pro vybrané sportovní aktivity obyvatel (in line brusle dětí a mládeže, cyklistika malých dětí, chůze obyvatel s omezenou pohyblivostí) a umožnit tento způsob využití.


2. Pozemek u hřiště podél komunikace (1153/2
)

Tento pozemek (o výměře 1 221 m2) lemuje významnou komunikaci uvnitř obce, která vede k fotbalovému hřišti. Fotbalové hřiště je důležitou rekreační zónou v obci využívané k sportovním účelům (fotbalová a nohejbalová utkání, individuální sportovní aktivity obyvatel) a společenských akcím pořádaných obcí (např. oslava Dne dětí, dětské soutěže, pálení čarodějnic, drakyáda atd). Pozemek u hřiště je v současné době pokryt nesouvislou travní plochou, kde chybějí keře, stromy a zázemí pro posezení. Jsou zde umístěny kontejnery pro tříděný odpad.

Záměrem je vytvořit klidovou zónu v obci, která rozšíří stávající možnosti pro rekreaci a setkávání obyvatel, které nabízí hřiště. Součástí studie regenerace zeleně na tomto pozemku bude výsadba nové zeleně a vytvoření prostoru pro posezení. Řešeno bude vhodné zázemí pro kontejnery na tříděný odpad, které tuto plochu esteticky nenaruší.


3. Pozemek podél komunikace v centrální části obce a zelené plochy kolem školky (1091/1)

Jedná se o pozemek o rozloze 6 603 m2 podél hlavní komunikace, který se nachází v centrální části obce v bezprostřední blízkosti mateřské školy na straně jedné a obecního úřadu na straně druhé. V blízkosti se nachází rovněž zastávka autobusu. Pozemek je v současné době pokryt nesouvislou travní plochou, místy se nacházejí keře a listnaté stromy.

Záměrem je parková úprava pozemku a úprava zpevněných ploch. Zamýšlená úprava by měla přinést ucelenou koncepci zeleně daného prostoru, zlepšit vzhled pozemku a vytvořit vhodné okolí pomníku a památné lípy, které se na pozemku nacházejí.


4. Zahrada obecního úřadu (404/7)

Zahrada obecního úřadu o celkové výměře 865 m2 se nachází za budovou obecního úřadu. Díky svému umístění v zadním traktu pozemku mimo dosah hlavní komunikaci je tento pozemek v nerušené části obce s potenciálem stát se místem setkávání a aktivnímu odpočinku různých skupin obyvatel obce. Zahrada obecního úřadu není prozatím pro rekreační účely používána a zeleň na tomto pozemku není upravena.

Cílem je upravit zahradu u obecního úřadu tak, aby sloužila jako místo pro venkovní aktivity obyvatel obce, které organizují místní spolky a sdružení. Konkrétně se jedná např. o pravidelné setkávání žen, setkávání matek a dětí, výtvarný kroužek dětí a výuku anglického jazyka předškolních dětí, které organizuje občanské sdružení Klub žen Přišimasy. Záměrem je parková úprava zahrady, náhrada stávající zeleně a úprava travní plochy. Součástí návrhu bude venkovní posezení se stoly.


5. Komunikace a zelené plochy - kolem kostela (1092/1).

Pozemek kolem kostela představuje významnou plochu v obci a je součástí nejstarší historické části Přišimas (části Horka). Celková výměra je 6 603 m2.

Cílem je obnovit upravit toto prostranství tak, aby podtrhlo malebnou atmosféru historické části obce. Jednat se bude o parkovou úpravu, obnovu stávající zeleně, výsadbu nové zeleně a upravit zpevněných ploch.

 


SOUHRNNÝ PŘEHLED POZEMKŮ PRO ÚPRAVU ZELENĚ

    Pozemek Záměr na využití Celková plocha m2 Využitelná plocha m2
1 
1091/1 
Obecní pozemek - náves u rybníka


 
Obnova stávající zeleně a výsadba nové
+ úprava zpevněných ploch
7 266 2 000
2

 
1153/2

 
Obecní pozemek - pozemek u hřiště
podél komunikace 
Výsadba nové zeleně u hřiště, zázemí s
posezením, zpevněná plocha - zázemí
pro kontejnery (tříděný odpad)
1 221 1 200
3
 
1092/1
 
Obecní pozemek - komunikace a zelené
plochy - kolem školky

 
Obnova stávající zeleně a výsadba nové
+ úprava zpevněných ploch parková
úprava
6 603 1 000
4

 
404/7

 
Obecní pozemek - zahrada OÚ
 
Parková úprava + náhrada za stávající
zeleň
865 865
5
 
1092/1
 
Obecní pozemek - komunikace a zelené
plochy - kolem kostela

 
Obnova stávající zeleně a výsadba nové
+ úprava zpevněných ploch parková
úprava
6 603 1 000
6


 
601/1
601/2

 
Obecní pozemek u komunikace ve 
Skřivanech u křížku
 
Výsadba nové zeleně + úprava
zpevněných ploch parková úprava
763 a 131 850
7


 
1110


 
Obecní pozemek u komunikace ve 
Skřivanech k nové zástavbě
Výsadba nové zeleně + úprava
zpevněných ploch parková úprava
2 012 1 000
    Mezisoučty 24 570 7 915
    Součet m2 pro úpravu zeleně 7 915
    Cena za provedení úpravy zeleně  

 

Představa dalšího postupu a časový rámec
Předpokládáme postupnou realizaci jednotlivých vybraných veřejných ploch. Čísla jednotlivých pozemků v předchozí kapitole vyjadřují pořadí priorit při realizaci zelených ploch v obci. Regeneraci všech vybraných ploch zeleně plánujeme realizovat v období let 2008-2010 v závislosti na dostupných finančních zdrojích. Obec Přišimasy je připravena podílet se částečně na finančním zajištění vlastní realizace a zejména na údržbě a dalším rozvoji těchto ploch. Zároveň plánujeme v dalších letech žádat v rámci dotačních titulů o část finančních prostředků, bez kterých by byla možná realizace pouze části navrhovaných záměrů. V prvních dvou letech se budeme snažit realizovat zejména regeneraci návsi kolem rybníka v Přišimasech, upravit nejfrekventovanější místo pro volný čas u fotbalového hřiště a kolem mateřské školy. Regenerace plánovaná na zbývajících pozemcích bude následovat v dalších letech.

Finanční rozvaha
Předběžný rozpočet studie konzultovali zastupitelé obce s odbornými firmami a vychází z celkových nákladů plánovaných na vlastní realizaci. Při výpočtu jsme vycházeli z rozlohy využitelné plochy určené k regeneraci nebo založení zeleně a z průměrné ceny 400 Kč na jeden m2 plochy. Předpokládáme, že náklady studie budou tvořit zhruba 4 % z celkové ceny vlastní realizace.

Soulad navrhovaných opatření s koncepčními dokumenty obce
V současné době se projednává návrh územního plánu obce. Územně plánovací dokumentace umožňuje na všech vybraných plochách realizaci navrhovaných opatření. Návrh projektu je plně v souladu s tímto dokumentem. Současně je vytvářen Strategický plán MAS Pošembeří, ve kterém patří mezi priority rozvoj přírodní složky participujících obcí, rozvoj zejména denních volnočasových aktivit a krátkodobého cestovního ruchu. Obec Přišimasy je rovněž součástí Pražského regionu, který má od konce roku 2006 schválen nový územní plán VÚC. Navrhovaná opatření jsou v souladu s tímto dokumentem. Vybrané pozemky se nacházejí mimo regionální biokoridory, nejsou rovněž v oblasti zvláště chráněné části přírody ani památkové péče.. Hlavní výkres konceptu územního plánu obce i výřez se zaznačenými vybranými pozemky jsou k dispozici na následujících stranách nebo na www.prisimasy.cz

Očekávané výsledky

  • Vytvoření koncepce zakládání a revitalizace vybraných ploch obecní zeleně v obci Přišimasy

Postupná realizace opatření s cílem

  • zlepšení estetického vzhledu obce
  • zkvalitnění životního prostředí v obci
  • vytvoření prostoru pro setkávání obyvatel obce a jejich odpočinek
  • zatraktivnění obce a bezprostředního okolí pro návštěvníky (Klepec)

 

 

 

Výkresová část 

 
 
 

 

V lednu 2008 STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v rámci Operačního programu ŽP vyhlásil 2. výzvu " Podpora a regenerace urbanizované krajiny, proto zastupitelstvo neváhalo a za pomoci pí. Ouředničkové podali 31.1.2008 žádost o dotaci ve výši 2.051.111,-Kč

 


Dne 3.7.2008 zastupitelstvo obdrželo z Ministerstva ŽP rozhodnutí č. 08015166-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP, kde předpokládaná struktura financování bude následovně:


Finanční zdroje v Kč v roce 2008
Celkové výdaje na projekt       2 051 111 
Celkové neuznatelné výdaje    24 413 
Celkové uznatelné výdaje       2 026 698
Zdroje žadatele                     202 671 
Dotace z evropského fondu    1 722 693 
Dotace SFŽP ČR                  101 334 
 

 

 

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 14 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 23/12 °C
neděle 26. 5. déšť 15/9 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:42
TÝDEN:1199
CELKEM:1058234

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie