Obec Přišimasy
Přišimasy

Aktuality

Výzva obce Přišimasy k připojení na veřejnou kanalizaci

 

KOMUNIKACE ve Skřivanech - pokládka nového povrchu.
I přes veškerou snahu se nepodařilo vyjednat rozdělení realizace na 2 úseky, aby byl vždy zajištěn příjezd obyvatelům k nemovitostem. Odborem dopravy bylo vydáno rozhodnutí o úplné uzavírce od 30.4. - 15.5.2018.
Po dohodě se stavbou budou případné práce zahájeny od prodejny potravin, tudíž se do poslední chvíle bude moci využít výjezd na Limuzy. Asfaltéři provedou pokládku 10.-11.5.2018, aby se přes víkend mohly vyrovnat poklopy do nivelety vozovky. V pondělí 14.5.2018 budou probíhat obrusy. Těchto posledních 5 dnů nebude možné vůbec vjíždět na vozovku. Prosíme, aby jste tomu přizpůsobili parkování.
Další etapy budou probíhat ve stejném duchu. Hlavní bude rozdělena na 2 úseky. Začne se úsek od Hradešína ke křižovatce na Škvorec a po té spodní část - Limuzská s Úvalskou vždy po dobu 15 dnů. Přesné termíny budou zveřejněny, jakmile bude vydáno rozhodnutí o uzavírce.

 • 6.4.2018

INFORMACE KE KOMUNIKACÍM

Rádi bychom vás informovali , že konečně došlo k vysoutěžení zhotovitele na druhou půlku komunikace, kterou financuje správa a údržba silnic. Jedna se o komunikace na hlavní, Škvorec a Limuzy. Tento týden proběhla koordinační schůzka s naší stavbou a ve středu by měl být k dispozici harmonogram s termíny, jak budou práce probíhat. 

Dohodlo se, ze nebude nutné dělat úplnou uzavírku a zanechá se vždy jeden pruh průjezdný z čehož mám největší radost! 
Je to už pro všechny dlouhé a náročné omezení jezdit rozkopanou obci a nyní je konečně vidět svetylko naděje, ze už to brzy skončí. Termín 30. 6. není ohrožen a vše by se mělo stihnout.

Co se týká zahájení práci na komunikaci ve Skřivanech, tak bohužel díky klimatickým podmínkám nebylo možné práce zahájit v době, když byla odsouhlasena uzavírka, proto se nyní vyřizuje nového povolení s odborem dopravy.

 

 

 • 3. 1. 2018

Informace o vydání kolaudačního rozhodnutí, zahájení zkušebního provozu ČOV

Výstavba kanalizace a nové čistírny odpadních vod je dokončena. Dne 14.12.2017 proběhlo místní šetření, tzv. závěrečná kontrolní prohlídka místně příslušného vodoprávního úřadu - odboru životního prostředí Měú Český Brod a 27.12.2017 byl vydán kolaudační souhlas tj. povolení k užívání kanalizace. Taktéž bylo rozhodnuto o  zahájení 12ti měsíčního zkušebního provozu nové čistírny odpadních vod (ČOV).
Čištění  odpadní  vody v nové ČOV bude probíhat podle schváleného provozního řádu pro zkušební provoz. K tomu, aby došlo k vyčištění odpadních vod na požadovanou úroveň uvedenou v provozním řádu, je nutné biologický proces nejprve zapracovat. K zapracování biologického procesu dojde naočkováním 1.linky ČOV dovezeným, aktivním, očkovacím kalem, který bude postupně zavážen na ČOV v průběhu února 2018. Postupné zapracování procesu trvá až 8 týdnů. Je závislé na kvalitě očkovacího kalu a především na teplotě (v zimním období, kdy jsou teploty nízké, je zapracování pomalejší). ČOV bude postupně zatěžována odpadní vodou z obce, ideálně od konce února a v průběhu března 2018. V dalším průběhu zkušebního provozu bude zapracována i 2.linka ČOV.
Je velice důležité dbát na dodržování kanalizačního řádu obce a do kanalizace vypouštět pouze povolené splaškové odpadní vody, přímo z domovní kanalizace. Zahájit vypouštění odpadních vod lze jen na základě uzavřené smlouvy o vypouštění odpadních vod s provozovatelem kanalizace. O možném termínu napojení jednotlivých nemovitostí vás bude informovat obecní úřad. Je zakázáno vypouštět nebo přečerpat do kanalizace obsah septiku nebo žumpy, kterou je nutno před zahájením vypouštění odpadních vod do kanalizace vyřadit z provozu (toto kontroluje při zahájení provozovatel). Porušení kanalizačního řádu a vypouštění zakázaných látek do kanalizace by způsobilo likvidaci a zahubení čerstvě zapracovaného kalu na ČOV. Do splaškové kanalizace je též zakázáno vypouštět dešťové vody, došlo by k vypláchnutí čerstvého, aktivovaného kalu z nové ČOV.

Velmi se omlouváme za omezení, které při výstavbě kanalizace naší činností způsobíme. Omezení jsou pouze dočasná a nevyhnutelná. Výstavbou kanalizace a ČOV ve Vaší obci dojde ke zlepšení životních podmínek, zlepší se komfort bydlení a obecně dojde ke zlepšení životního prostředí v obci. 

 

 • 26.9.2017 

  Prodloužení termínu výstavby přípojek

  Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh na prodloužení termínu výstavby dle Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s napojením soukromé kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci v obci. Návrh nového termínu výstavby s následným připojením na kanalizační soustavu je do 5. měsíců od kolaudace a spuštění zkušebního provozu ČOV.

  Usnesení 195: Zastupitelstvo obce Přišimasy v souladu s § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodloužení termínu výstavby dle Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s napojením soukromé kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci v obci ve lhůtě do 5. měsíců od kolaudace ČOV a spuštění zkušebního provozu, pokud po konzultaci s odbornými firmami Pavel Solčanský – VaK a Františkem Pávem nelze přípojky zrealizovat dříve s ohledem na technické řešení a klimatické podmínky.

        ano: 9, ne: 0, zdrželi: 0

 

 • 18.9.2017  PŘÍPOJKY A JEJICH NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ ČÁSTI

   

  Domovní část kanalizačních přípojek, která je prováděna vlastníkem nemovitosti, nesmí být napojena na veřejnou část přípojky. Napojení může být provedeno po kolaudaci stavby kanalizace, a to odbornou firmou za dohledu provozovatele kanalizace STAVOKOMPLET. Termín kolaudace je do konce roku 2017.

   

  V případě, že si přípojku na vlastním pozemku budujete svépomocí, před zásypem je nutné nechat napojení zkontrolovat zástupcem firmy Stavokomplet p. Havelkou. ( objednání kontroly proveďte u pí. Mykytynové, tel.: 326 906 088, linka 24). Tato kontrola probíhá proto, aby bylo zkontrolováno, že do kanalizační přípojky není napojen stávající septik, nebo napojeno potrubí dešťové vody.

  V případě, že vám přípojku provádí pan Solčanský (tel.: 777 263 245) nebo pan Páv (tel.: 602 293 907), provedou kontrolu před zásypem oni. Pokud nebudete mít tuto kontrolu, bude firma Stavokomplet jako správce (provozovatel) našeho kanalizačního řadu nucena provést kamerové zkoušky na vaše náklady. Na tyto skutečnosti jsme již několikrát upozorňovali a veškeré informace jsou  na webových stránkách obce a také byly předány do schránek jednotlivých nemovitostí.

  Povolení obce k napojení obdržíte až po kolaudaci kanalizačního řadu a uvedení ČOV ( čističky odpadních vod) do zkušebního provozu. Po té se budou uzavírat smlouvy s provozovatelem, které jste již obdrželi.

  Pokud by při budování přípojky svépomocí došlo k překopnutí vodovodního řadu, kontaktujte neprodleně pohotovost firmy Stavokomplet, tel.: 606 167 187. V případě, že odstraníte záslepku, kterou ukončuje zhotovitel přípojku na hranici vašeho pozemku, nedivte se, že při tlakových zkouškách máte všude vodu.

  Máte-li jakékoliv jiné dotazy, rádi vám je na OÚ zodpovíme.

  Stavba kanalizace je náročná jak pro obyvatele, tak pro OÚ. Máme už za sebou víc jak polovinu prací, tak prosíme o trpělivost.

  KOMUNIKACE – POVRCHOVÉ ÚPRAVY

  Po náročných jednáních se Správou a údržbou silnic bylo dohodnuto, že na všech krajských silnicích budou po dokončení přípojek zásypy zpevněny betonem a konečné povrchy v celé šíři vozovky budou prováděny na jaře příštího roku, abychom předešli případným propadům způsobeným zimním obdobím. Ostatní místní komunikace budou dokončeny do konce roku 2017. Stále projíždíme stavbou, a tak apelujeme na řidiče, aby obcí jezdili se zvýšenou opatrností a ohleduplností!

  Průběh a realizace stavby

  Do konce listopadu musí být všechny práce na krajských silnicích ukončeny s ohledem na zimní údržbu.

  Z tohoto důvodu nyní zpracováváme dokumentaci o změnách, ke kterým došlo v průběhu stavby kanalizace. Zpráva Změna stavby před dokončením bude vodoprávnímu úřadu předložena začátkem měsíce října.

  V tuto chvíli byly v objektu ČOV (čistička odpadních vod) zahájeny práce na montáži technologie a betonáži podlah. Nyní probíhají hrubé terénní úpravy v areálu ČOV a okolí včetně oplocení. Stavba také zahájila práce na přístupové cestě a kolem ČOV se budují okapové chodníčky.

  Parkování v obci

  Vzhledem k nutnosti vést objízdné trasy přes místní komunikace dochází v obci ke zvýšenému provozu a z tohoto důvodu důrazně žádáme vlastníky přilehlých nemovitostí, aby svá vozidla NEPARKOVALI podél komunikací, a parkovali jen na svém pozemku.

   

V souvislosti s nutností přípravy elektroinstalace pro vlastníky jímky s čerpadlem (tlaková kanalizace) nabízíme kontakt na elektrikáře:

 • Miroslav Bína - práce elektro včetně revize, telefon: 724 603 570, Doubravčice 120, 282 01 Český Brod
 • Petr Voháňka - práce elektro včetně revize, telefon:  603 116 522, e-mail: petrvohanka@seznam.cz.

 

 • 5.5.2017 ČERPACÍ JÍMKY: S dodavatelem jednáme a řešíme podrobnosti týkající se předání a montáže. Pro zájemce bude svolána informační schůzka. Termín bude včas zveřejněn.
 • Byla vyhlášena výzva z Programu 2017 Středočeského kraje z fondu Životního prostředí. 
  Termín pro odevzdání žádostí byl 2.5.2017
  Cílem získání dotace je zajištění prostředků na spoluúčast obce na výstavbu kanalizace.
  Požadovaná investiční dotace: 5 000 000 Kč
   
 • Dále byla vyhlášena výzva z Programu 2017 Středočeského kraje z fondu Obnova venkova. Termín pro odevzdání žádostí je 30.6.2017. Cílem získání dotace je získání prostředků na financování TDI pro stavbu kanalizace. Maximální částka, kterou lze žádat je 1000,- na obyvatele. Žádost v tuto chvíli připravujeme.
 • Za loňský rok bylo vyfakturováno a uhrazeno  29 000 000 Kč. V tuto chvíli jsou veškeré platby fy Zepris pozastaveny. Důvodem jsou nesrovnalosti ve vyfakturovaných částkách zjištěné TDI, které momentálně řešíme  s vedením fy Zepris. Věříme, že dojde v co nejkratším termínu k souladu a faktury budeme moci uhradit.

 • 2.3.2017 Stále v poslední době řešíme problémy ohledně komunikací v lokalitách, kde proběhla stavba kanalizace. Zatím jsou komunikace uvedeny do sjízdného stavu a uvedení do původního stavu proběhne až na závěr stavby což je podle SoD do konce roku 2017. V tuto chvíli se projevují vlivem počasí některé propady což jsme předpokládali a pokud nebude nezbytně nutné bude konečný povrch proveden až na závěr stavby. Pokud se dostanete do situace, že vozovka nebude ve sjízdném stavu informujte nás!

 

 • Do lokality, kde jsou umístěné zákazové značky mohou vjíždět jen vozidla stavby. Na OÚ jsou k dispozici pro vlastníky nemovitostí kartičky s oprávněním VOZIDLO STAVBY, které si můžete vyzvednout v době úředních hodin.

 

 • Informujeme občany, že zítřejší svoz odpadu proběhne jako obvykle. Firma Nykos obdržela informaci, že může i přes zákazové značky do této lokality zajíždět, tak pokud není zrovna před Vaší nemovitostí výkop, můžete nádoby ponechat před svým domem. 

 

 • UZAVÍRKA: z důvodů výstavby kanalizace bude provedena uzavírka silnic č. 1135 a 1137. Jedná se o silnici na Limuzy a silnici, která prochází Skřivany. Termín uzavírky je od 6. 2. do 31. 3. 2017. Objížďková trasa bude po silnicích  10163 a 1135. Prosíme řidiče, aby respektovali silniční značení a dodržovali stanovenou rychlost 30 km/hod. viz. mapka úřední deska

 

 • Výstavba výtlak C4 - místní komunikace od fotbal. hřiště pod kostel.  Termín realizace výše uvedné části: od 21.11.2016 do 16.12.2016 hlavní řad a od 2.1.2017 do cca 28.2.2017 přípojky dle přízně počasí podrobnosti zde.
 • Informace o průběhu stavby se dočtete v zápisech z kontrolních dnů, které jsou uložené ve složce "HARMONOGRAM STAVBY" 

 • SVOZ ODPADU: upozorňujeme občany, že pokud probíhá ve Vaší lokalitě stavba a je pro tuto lokalitu umístěna zákazová značka, je potřeba umístit nádobu před tuto zákazovou značku

 • informace pro lokalitu ve Skřivanech ( pozemek 309/8 ) oznámení o náhradní trase pro C3-3

 • 14.10. Vážení občané,
  projektová dokumentace k Vašim přípojkám je již zpracovaná. V týdnu od 17.10. do 23.10. máte možnost nahlédnout do situace a zkontrolovat si, zda návrh připojení je dle dohody s p. projektantem. Pokud naleznete nesrovnalosti, neváhejte nás kontaktovat. Po tomto týdnu bude předána ke schválení stavebnímu úřadu.         Situace přípojek zde k nahlédnutí

 • Ukázka frézování u OÚ

 • PŘÍPOJKY - projektant p. Jodl nyní zpracovává požadované změny vznesené občany a od 17.10. bude dokumentace k nahlédnutí na webu obce případně na OÚ.

 • KONCESNÍ ŘÍZENÍ NA VÝBĚR PROVOZOVATELE KANALIZACE - proběhlo dne 26.9.2016. Nabídku předložili celkem 3 uchazeči. Jeden z uchazečů byl vyloučen z důvodu nedoložení všech požadavků. Jako nejvhodnější  byla vyhodnocena nabídka uchazeče Stavokomplet spol. s.r.o. Dne 21.10.2016 jsme obdrželi stanovisko a schválení Ministerstva financí. Nyní bude koncesní řízení předloženo zastupitelům ke schválení.

   

 • Informace k čerpadlům a šachtám naleznete zde.

 1. AQK09 návod s odstávkou a údržbou 10-2015

 2. AQK09-NN3

 3. Usazení jímky pro čerpadlo AQK 09 a její manipulace

 • Před zahájením prací ve vybrané lokalitě firma ZEPRIS informuje vlastníky nemovitosti o stavební činnosti, o opatřeních nutných k zabezpečení svozu odpadu. V den svozu je nutné, aby obyvatelé dotčených nemovitostí umístili nádobu na odpad na kraj silnice před zákazové značky, protože svozová firma musí respektovat zákaz vjezdu.

 • Jak jsme očekávali, skalnaté podloží naší obce na některých částech výrazně komplikuje stavbu. Proto u některých úseků dochází k úpravě časového plánu výstavby, případně dočasného zastavení prací. Zároveň se v dotčených místech zkouší jiné technologie postupu, které by usnadnily průchod náročným terénem. V zastavěné oblasti je to o to komplikovanější, že nelze využít všech dostupných technologií např. odstřelu. Z tohoto důvodu je možné, že budeme nuceni provést změnu projektu ze spádové na tlakovou kanalizaci, která se nemusí umísťovat tak hluboko. Zvažujeme tuto možnost i s ohledem na majitele přilehlých nemovitostí, kteří by měli sami velké problémy s vybudováním kanalizační přípojky ke své nemovitosti. Majitele dotčených nemovitostí budeme o změně včas informovat.
  * Obec provedla poptávku u doporučených výrobců na revizní šachty a přečerpávající jímky. Na základě poptávaného množství nabídli výrobci zvýhodněné ceny. Přečerpávací jímky se pohybují v rozmezí 29-35 tis. Kč a revizní šachty lze pořídit do 2 000,- v závislosti na odebraném množství.

 • Od 7. 9., po dobu 14. dnů, bude možné nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách do projektové dokumentace jednotlivých přípojek kanalizace pro napojení Vašich nemovitostí. V případě, že nevyužijete této možnosti, předpokládáme, že s navrženou projektovou dokumentací souhlasíte. Po uplynutí výše uvedeného termínu bude projektová dokumentace zkompletována se smlouvou a plnou mocí a předána na stavební úřad v Českém Brodě. V případě, že nebude na obecním úřadě smlouva a plná moc, bude projektová dokumentace vyřazena a nebude předána na stavební úřad. Pokud jste doposud smlouvu a plnou moc na obecní úřad nedoručili, je již nyní nejvyšší čas.

 • Obdržíte v této době i informaci o možnosti pořízení šachty a přečerpávací jímky prostřednictvím obce. Zda této možnosti využijete, nám sdělíte nejpozději při předání schválené projektové dokumentace stavebním úřadem.
  * Stále platí, že do konce roku 2016 je možné přispět formou daru na výstavbu infrastruktury.

 

 

 • Zveme vlastníky pozemku 309/8 z lokality Skřivany na informační schůzku týkající se stavby tlakové kanalizace. Schůzka se uskuteční na uvedeném pozemku ve čtvrtek 4.8.2016 od 16:30 za přítomnosti zhotovitele stavby. situace 

 

 • Dne 14. 7. 2016 proběhlo předání a převzetí staveniště.

 

 • Dne 1. 7. 2016  bylo na  Ministerstvu zemědělství podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na ČOV a kanalizaci v obci Přišimasy.

 

 • 22.6.2016 - Informace o dotaci na ČOV a kanalizaci v obci - dnes projednala rada Ministerstva zemědělství žádost o poskytnutí podpory na akci výstavba ČOV a kanalizace v obci Přišimasy s tímto výsledkem: z vysoutěžené částky 76.022.053,-Kč byly schváleny uznatelné náklady ve výši 67.131.045,-Kč. Z této částky nám bude poskytnuta podpora 65% (původně bylo počítáno pouze se 60%) tj. náklady, které hradí obec jsou ve výši 32.386.874,-Kč. Smlouva bude s Mze uzavřena v průběhu příštího týdne.

 

 

 

 • Aktuální informace k 19.4.2016- vzhledem k tomu, že 15.4.2016 vypršely odvolací lhůty neúspěšných uchazečů výběrového řízení na zhotovitele stavby, mohli jsme až nyní vyzvat vítězného uchazeče, aby ve lhůtě 15 dnů podepsal "Smlouvu o dílo". Po podpisu smlouvy budeme mít veškeré dokumenty, které požadovalo Ministerstvo zemědělství  před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace. Teprve po vydání rozhodnutí o Poskytnutí dotace  můžeme přistoupit k uzavření "Smlouvy o investičním příspěvku" s občany. Se smlouvou budou občané seznámeni na veřejné schůzi.  Termín konání veřejné schůze bude včas upřesněn a zveřejněn na webu obce a ve Zpravodaji.  

Zpráva ke dni 30. 3. 2016 - Investiční příspěvek

Zastupitelé na svém jednání dne 2. 11. 2015 projednali a schválili poplatek za připojení ke kanalizačnímu řadu ve výši 30 000,- Kč. Obyvatelé, kteří mají v obci Přišimasy trvalý pobyt budou zvýhodněni a poplatek bude pro tyto obyvatele ve výši 15 000,- Kč. Částky je možné uhradit ve splátkách nejpozději do 31. 12. 2016. Pro toho, kdo  této možnosti nevyužije bude poplatek za připojení ke kanalizačnímu řadu ve výši  100 000,- Kč.

Podmínkou je uzavření Darovací smlouvy s obcí s termínem do 30. 4. 2016. Termín bude pravděpodobně  prodloužen s ohledem na datum uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby (v tuto chvíli stále běží odvolací lhůta vyloučeného uchazeče).

Veškeré podrobnosti budou sděleny na veřejné schůzi. Přesný termín Vám bude včas sdělen.       

Rozhodnutí o výběru zhotovitele

Dne 9.3.2016 zastupitelstvo obce na základě předložené Zprávy hodnotící komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Obchodní firma nebo název:                   ZEPRIS s.r.o.

Sídlo:                                                  Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

Právní forma:                                       společnost s ručením omezeným

IČ:                                                      25117947

Dne 4.3.2016 komise vyřadila firmu s mimořádně nízkou nabídkovou cenou viz. rozhodnutí a hodnotící komisí byla po té vyhotovena Závěrečná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která bude předložena zastupitelům ke schválení. ke stažení zde

jednání hodnotící komise k veřejné zakázce „ČOV a kanalizace Přišimasy“  se uskuteční dne 29.2.2016 od 16:00 hodin v budově Obecního úřadu Přišimasy. Předmětem jednání bude posouzení vyjádření uchazečů k žádostem o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

Souhrnná informace o základních přípravných pracích na investiční akci – stavby Čistírna odpadních vod a kanalizace Přišimasy. ze dne 1.2.2016
 

Na základě projektové dokumentace a provedených správních řízení o přípustnosti stavby bylo přistoupeno k výběru zhotovitele na dodání stavby. Vedle těchto prací jsou zajištěny doklady pro poskytnutí žádosti na tuto akci a vedle toho i činnosti, směřující na zajištění finančních prostředků.

Došlo k výběru bankovního domu pro zajištění vlastních prostředků na akci. Po předložení nabídek bylo řízení zakončeno uzavřením smlouvy s ČSSP a.s. o úvěru na částku 25 mil. Kč s úrokovou sazbou p.a. 0,89 % ročně, úvěr je uzavřen na splátky na dobu 15 let. Zbytek prostředků by měla tvořit dotace a další sdružené prostředky občanů a organizací.

Došlo k jednotnému názoru na podmínky dokončení kanalizačních přípojek k jednotlivým místům což bylo prezentováno na webu obce. Tyto prostředky které budou získány od občanů a organizací budou vedeny na transparentním účtu a jejich použití bude možno kdykoliv možno podrobit kontrole veřejnosti. Bylo myšleno i na vrácení sdružených prostředků pro případ neuskutečnění akce, nebo jednotlivé části akce, pro kterou budou prostředky sdruženy.

Od dne 16.9.2015, kdy byly schváleny podmínky soutěže na akci ČOV a kanalizace Přišimasy a došlo k vyhlášení veřejné soutěže na výběr zhotovitele stavby byly provedeny následující úkony.

Dne 16.9.2015 došlo k vyhlášení veřejné soutěže. Lhůta pro podání nabídek byla v den vyhlášení stanovena na den 22.10.2015. Ode dne zveřejnění nabídky a doprovodných dokladů k nabídce byla řešena v několika kolech řada námitek do zpracování zadávacích podmínek, které byly vyřešeny. Cílem bylo, dojít ke kroku uzavření konečné podoby nabídky a jejích podmínek. Z těchto důvodů termín pro podání nabídek se musel posunout do 10.12.2015. V tento den došlo ke komisionálnímu otevírání obálek. Nabídky byly otevřeny a provedena formální kontrola, zda byly předloženy všechny požadované doklady.

Bylo podáno celkem dvanáct nabídek. Konkrétní čísla a zveřejňovat subjekty, které nabídky podali, během soutěže nelze komentovat a dávat o postupu výběrové komise a odborných útvarů působících v řízení, jakékoliv informace.

Realizace výstavby v zadávací dokumentaci a rozhodná pro Smlouvu o dílo je 18 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Termín pro ukončení výstavby ČOV a kanalizace Přišimasy je den 31.12.2017. Na základě těchto limitních termínů musí být dokončen výběr zhotovitele do 31.3.2016. Do tohoto termínu musí být uzavřena smlouva o dílo a uplynout lhůta pro podání odvolání účastníků, kteří v řízení neuspěli se svými nabídkami.

Dne 25.1.2016 dojde k vyřazení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky zadávací dokumentace ve výběrovém řízení a bylo rozhodnuto o tom, které nabídky půjdou do konečného hodnocení. Informace ke konkrétním úkonům komise není taktéž možno v tuto dobu zveřejňovat.

Vedle toho proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Kritérium byla zejména cena za tyto práce. Návrhy se pohybovaly v rozmezí 1,25 až 1,05 % z ceny díla. Bylo přistoupeno k výběru nejnižšího podání, a to společnosti CZ Solar s.r.o., která navrhuje stanovit konečnou cenu za práce ve výši 1,05 % z ceny díla. Smlouva se pro tvoří a bude co nejdříve uzavřena.

Výkon technického dozoru investora bude zahájen vyžádáním jeho odborného názoru na text návrhu smlouvy o dílo na akci. Vlastní plnění bude odvislé od uzavření SOD na akci.

Po uzavření veřejné soutěže a uzavření Smlouvy o dílo na akci stavby Čistírna odpadních vod a kanalizace Přišimasy bude veřejnost informována o dalších skutečnostech vlastního výběrového řízení a zastupitelé Obce Přišimasy mají poté záměr svolat veřejnou schůzi, kde bude zrekapitulován celý proces přípravy a za účasti zástupců zhotovitele díla a technického dozoru investora, kde bude možno seznámit širokou veřejnost s podmínkami připravované akce a zodpovědět dotazy.

 

 

Z důvodu podané námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 10.12.2015.  Otevírání obálek s podanými nabídkami je veřejné a proběhne dne 10.12. 2015 od 10:00 hodin, na adrese v salonku Restaurantu V rohlíku, na adrese Na Hřebenech II., 1130/6, 140 70 Praha - Podolí

Obec Přišimasy s ohledem na rozsah zakázky realizuje výběrové řízení v součinnosti se společností  A.I. Consulting s.r.o. , která obci zajišťuje a ručí za správnost celého procesu.

Výběrové řízení na veřejnou zakázku: Stavební práce na výstavbě kanalizace, Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod 
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba oddílné splaškové kanalizace, gravitačních stok doplněných řady tlakové kanalizace, čerpacích stanic včetně přípojky el. proudu a ČOV v katastru obce Příšimasy, včetně napojení jednotlivých objektů. Otevírání obálek s podanými nabídkami je veřejné a proběhne dne 22. 10. 2015 od 10:00 hodin, na adrese 
v salonku Restaurantu V rohlíku, na adrese Na Hřebenech II., 1130/6, 140 70 Praha - Podolíhttp://www.aiconsulting.cz za účasti zástupců obce. Zadávací dokumentace ke stažení zde

Kanalizace – úvěrová smlouva od České spořitelny 
Zastupitelstvo obce Přišimasy v souladu s § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odsouhlasilo uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou pro zajištění finančních prostředků určených k výstavbě kanalizace.


Kanalizace – výběr technického dozoru 
Zastupitelstvo obce Přišimasy v souladu s § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zahájením s výběrového řízení pro technický dozor při výstavbě kanalizace. Cena za technický dozor bude vycházet procentuelně z výše celkové předpokládané zakázky.

Hodnocení nabídek VŘ ze dne 6.11.2015

Zpráva o výsledku hodnocení nabídek VŘ ze dne 6.11.2015

Kanalizace – byla podaná žádost na prodloužení lhůty do konce roku 2015

Výběrové řízení je zveřejněno:http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/623882

V pátek 20.2.2015 naše obec obdržela vyrozumění z Ministerstva zemědělství, že žádost o poskytnutí státní finanční podpory prošla do dalšího kola. Byli jsme vyzváni k předložení dokumentů týkajících se především výběrového řízení pro výběr zhotovitele. Znamená to, že nyní musíme vyzvat fy HW Projekt k předložení dokumentace pro výběr zhotovitele, která je nezbytná k vyhlášení výběrového řízení. Jakmile budeme mít dokumentaci k dispozici (cca 2 měsíce), bude vyhlášeno výběrové řízení pro výběr zhotovitele.
Momentálně probíhají jednání ohledně získání finančních prostředků z kraje, které by obec použila k částečnému pokrytí nákladů na spoluúčast.

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
skoro jasno 31 °C 17 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 26/17 °C
středa 24. 7. zataženo 20/14 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:13
DNES:190
TÝDEN:2109
CELKEM:1077099

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie