Obec Přišimasy
Přišimasy

Sportovní areál

Pro rezervaci areálu využijte web http://saprisimasy.cz, nebo kontaktujte správce na emailu spravce@saprisimasy.cz, nebo telefonu 602 177 357

Provozní řád sportovního areálu - ke stažení zde   

Dokumentace skutečného provedení stavby:

Termín ukončení realizace sportovního areálu byl poskytovatelem dotace stanoven do 31.12.2020. Začátkem prosince, jsme obdrželi informaci, že s ohledem na současnou situaci lze požádat o prodloužení termínu. Vzhledem k tomu, že nebylo možné z klimatických důvodů dokončit finální povrchy, rozhodli jsme se využít této možnosti a požádat o prodloužení termínu do konce dubna 2021. I přesto proběhla dne 22.12.2020 závěrečná kontrolní prohlídka, kde došlo ke kontrole pracovníky stavebního úřadu a dotčených orgánů s tím, že je vše v pořádku a jakmile budou u obou objektů (fotbalového hřiště a nohejbalových kurtů) finální povrchy, bude vydán kolaudační souhlas.

FOTOALBUM: https://photos.app.goo.gl/fdcYZs5di1kajGCy5

kabinyfotbalové hřištězázemí nohejbalnohejbalové kurty

tenisový kurtterasabufetbufet- sezení

zázeemí fotbaluzázemí nohejbalnohejbalový kurt

tenisový kurtnohejbal

vchod

areál

Informace ze zpravodaje 1/2021

Termín ukončení realizace sportovního areálu byl poskytovatelem dotace stanoven do 31.12.2020. Začátkem prosince, jsme obdrželi informaci, že s ohledem na současnou situaci lze požádat o prodloužení termínu. Vzhledem k tomu, že nebylo možné z klimatických důvodů dokončit finální povrchy, rozhodli jsme se využít této možnosti a požádat o prodloužení termínu do konce dubna 2021. I přesto proběhla dne 22.12.2020 závěrečná kontrolní prohlídka, kde došlo ke kontrole pracovníky stavebního úřadu a dotčených orgánů s tím, že je vše v pořádku a jakmile budou u obou objektů (fotbalového hřiště a nohejbalových kurtů) finální povrchy, bude vydán kolaudační souhlas.

informace ze zpravodaje 3/2020

Realizace stavby byla zahájena již v průběhu června a mnozí z Vás pravidelně sledujete průběh celé stavby. V tuto chvíli se již rýsují objekty, které se v rámci projektu budují:

Dva nohejbalové kurty původní antukový povrch byl změněn s ohledem na vodu a údržbu na tartarový povrch. Tím se stanou kurty víceúčelové a budou moc být využity veřejností k různým míčovým hrám. Kurty jsou vybaveny drenážním kanálkem po obvodu pro odvod dešťové vody. Severní strana bude vybavena ochranou sítí a osvětlením. Jižní svah bude zpevněn a vyrovnán – tím vznikne přírodní tribuna (stupně výšky 50 cm).

Zázemí nohejbalu – vybavené klubovnou se skladem, sociálním zázemím a skladem správce v úrovni kurtů a vyhlídkovou terasou na střeše ( úroveň fotbalového hřiště ). Budova je zděná na základových pasech s plochou střechou. Střecha je částečně zakrytá pergolou.

Úprava vjezdu na kurty a vchod se sloupkem pro prezentaci klubu. U vchodu v sousedství komunikace je situováno několik parkovacích stání. Plochy budou upraveny tak, aby byla umožněna dobrá manipulace s kontejnery při vyprazdňování. V areálu u hlavního vchodu bude umístěno několik košů na směsný a tříděný odpad. V šatnách bude umístěn samostatný koš na plast.

Fotbalové hřiště. Hrací plocha byla vyrovnána a došlo k úpravě spádů. Severozápadní roh je zvýšen cca o 93 cm, jihovýchodní roh je snížený cca o 96 cm. Hrací plocha má plošnou drenáž a bude ohraničena zábradlím. U hrací plochy na západní straně budou umístěny střídačky. Za brankami bude ochranná síť. V jihozápadní části bude volný prostor pro rozcvičování hráčů, plocha pro tréninkové pomůcky (lavičky, hrazda a překážky na přeskakování.

Zázemí fotbalu. Zděný objekt na základových pasech s pultovou střechou s dřevěným krovem. V přízemí jsou umístěny šatny týmů (pro 2 x 15 osob), šatna rozhodčích (4 osoby ) případně tenisu, sklad správce a zázemí pro diváky ( sociální zázemí – muži, ženy a invalidní wc ) s občerstvením. Prostory skladu správce, sociálního zázemí a občerstvení jsou v přízemní. Nad šatnami týmů je umístěno patro s vyhlídkovou terasou, klubovnou a kanceláří správce se sociálním zařízením. Občerstvení bude sloužit návštěvníkům areálu při konání akcí na fotbalovém hřišti. Prostor obsluhy je vybaven umyvadlem na ruce, dřezem a dvojicí lednic, obsluze bude sloužit i malý sklad pod schody. Při konání akce bude pro obsluhu vyhrazeno WC v 1. patře – místnost (vybavení – wc, umyvadlo a sprcha), v zádveří bude mít obsluha prostor pro převlečení.

Parkoviště podél komunikace. Vytvoření pěti kolmých stání na hlavní komunikaci. Parkovací plochy budou nad zatrubněním příkopem.

Tenisový kurt s antukovým povrchem turnajových rozměrů. Hrací plocha je ohraničena drenážním žlábkem a vymezena ochrannou sítí. Plocha pro kurt je částečně navezena a z poloviny seříznuta do stávajícího terénu. Plocha hřiště je cca o 215 cm výš než hrací plocha fotbalového hřiště. Výškový rozdíl bude upraven terasami výšky 50 cm, které vytvoří přírodní tribunu fotbalového hřiště.

Na webu obce ve složce praktické informace a fotbalové hřiště najdete úplně ve spodní části všechny výkresy objektů.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přišimasy na rok 2020 (788.85 kB)

vyvěšeno: 26.11.2020

Dodatek č. 1 (258.43 kB)

vyvěšeno: 31.12.2020

 

Termín dokončení je stanovený poskytovatelem dotace, a to do konce roku 2020.

1.3.2020 - v lednovém čísle našeho zpravodaje jsme informovali, že jsme opět využili výzvy a podali jsme celkem 2 žádosti o dotaci. Jednu jsme podali na MMR, kde byla výzva na omezenou částku, proto byla v žádosti uvedena jen dílčí část projektové dokumentace, a to na srovnání terénu. Na podzim 2019 vypsalo MŠMT výzvu s podstatně vyšší částkou. Podmínkou však bylo, že žádost může podat pouze spolek či sportovní organizace a nikoli obec. Proto jsme podali projekt ve spolupráci s SK Podlipan Přišimasy a došlo tedy ke změně stavebníka včetně stavebního povolení.  Vypadá to, že se snaha vyplatila. Z dostupných zdrojů máme velkou naději, že se nám podaří projekt z roku 2009 realizovat. Žádost proběhla kontrolou a její status se změnil na připraveno k financování. Nyní čekáme na další instrukce. S ohledem na časové podmínky samotné realizace, kdy je nutná kolaudace celého areálu do 31.12.2020, není možné otálet, a proto jsme ihned zahájili kroky nutné k přiznání dotace. Nyní je třeba mít vysoutěženou cenu a zajistit zhotovitele. Dle původní projektové dokumentace byla rozpočtová cena na celkové výdaje 22 734 957,-, dotace z této výzvy činí 70 %, což znamená spoluúčast obce ve výši 6 820 488,- Kč. Až po výběrovém řízení budeme vědět přesnou částku ceny realizace. 

Předmětem žádosti je realizace těchto objektů sportovního areálu:

A1 : Dva nohejbalové kurty s antukovým povrchem. Kurty budou vybaveny drenážním kanálkem po obvodu pro odvod dešťové vody do vsakovací jímky. Severní strana bude vybavena ochranou sítí a orientačním osvětlením. Jižní svah bude zpevněn a vyrovnán – tím vznikne přírodní tribuna (stupně výšky 50 cm).

A2 : Zázemí nohejbalu – vybavené klubovnou se skladem, sociálním zázemím a skladem správce v úrovni kurtů a vyhlídkovou terasou na střeše ( úroveň fotbalového hřiště ). Budova bude zděná na základových pasech s plochou střechou. Střecha bude částečně zakrytá pergolou. Okna dveře budou dřevěná. Obvodové zdi budou z exteriéru zatepleny a obloženy dřevem.

A3 : Úprava vjezdu na kurty a vchod se sloupkem pro prezentaci klubu. U vchodu v sousedství komunikace je situováno několik parkovacích stání. Plochy budou upraveny tak, aby byla umožněna dobrá manipulace s kontejnery při vyprazdňování. V areálu u hlavního vchodu bude umístěno několik košů na směsný a tříděný odpad. V šatnách bude umístěn samostatný koš na plast.

B1 : Fotbalové hřiště. Hrací plocha bude vyrovnána a dojde k úpravě spádů. Severozápadní roh bude zvýšen cca o 93 cm, jihovýchodní roh se shrábne cca o 96 cm (vyrovnaná bilance nakládání se zeminou). Hrací plocha bude mít plošnou drenáž a bude ohraničena zábradlím. U hrací plochy na západní straně budou umístěny střídačky. Za brankami bude ochranná síť. V jihozápadní části bude volný prostor pro rozcvičování hráčů, plocha pro pěstování rezervního trávníku a tréninkové pomůcky (lavičky, hrazda a překážky na přeskakování.

B2 : Zázemí fotbalu. Zděný objekt na základových pasech s pultovou střechou s dřevěným krovem. V přízemí jsou umístěny šatny týmů (pro 2 x 15 osob), šatna rozhodčích (4 osoby ) případně tenisu, sklad správce a zázemí pro diváky ( sociální zázemí – muži, ženy a invalidní wc ) s občerstvením. Prostory skladu správce, sociálního zázemí a občerstvení budou přízemní. Nad šatnami týmů je umístěno patro s vyhlídkovou terasou, klubovnou a kanceláří správce se sociálním zařízením. Občerstvení bude sloužit návštěvníkům areálu při konání akcí na fotbalovém hřišti. Prostor obsluhy je vybaven umyvadlem na ruce, dřezem a dvojicí lednic, obsluze bude sloužit i malý sklad pod schody 11. Při konání akce bude pro obsluhu vyhrazeno WC v 1. patře – místnost (vybavení – wc, umyvadlo a sprcha), v zádveří bude mít obsluha prostor pro převlečení. Fasády budou řešeny kombinací dřevěných a omítkových ploch. Střešní krytina bude plechová – titanzinek.

C3 : Parkoviště podél komunikace. Vytvoření pěti kolmých stání na hlavní komunikaci. Parkovací plochy budou nad zatrubněným příkopem.

D1 : Tenisový kurt s antukovým povrchem turnajových rozměrů. Hrací plocha bude ohraničena drenážním žlábkem a vymezena ochrannou sítí. Plocha pro kurt bude částečně navezena a z poloviny seříznuta do stávajícího terénu. Plocha hřiště je cca o 215 cm výš než hrací plocha fotbalového hřiště. Výškový rozdíl bude upraven terasami výšky 50 cm, které vytvoří přírodní tribunu fotbalového hřiště.

1.7.2019 - v únoru jsme Vás informovali, že byla podaná žádost o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště na Ministerstvu pro místní rozvoj z programu "Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku", kde celkové náklady projektového záměru jsou ve výši 2 982 016,- Kč a požadovaná dotace je 2 087 411,-Kč

Nyní už jsou známy výsledky a bohužel naše žádost nebyla podpořena. Z celkového počtu 984 podaných žádostí vybrali 137 projektů, které získají dotaci. Tentokrát to zase nevyšlo :-( Přesto to nevzdáváme a budeme nadále sledovat dotační výzvy.

1.3.209 - rádi bychom vás informovali, že žádost o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště byla podaná v pondělí 25.2.2019 na Ministerstvu pro místní rozvoj z programu "Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku", kde celkové náklady projektového záměru jsou ve výši 2 982 016,- Kč a požadovaná dotace je 2 087 411,-Kč

Současné prostory sportoviště jsou nevyhovující. Obec Plánuje modernizaci sportoviště a maximální využití obecních pozemků pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel obce. Projektový záměr je rozdělen na několik stavebních částí. V této části by mělo dojít na rekonstrukci fotbalového hřiště.
Záměrem je, aby nová plocha fotbalového hřiště o rozměrech 90 m x 60 m splňovala podmínky a požadavky ČMFS. Hrací plocha bude vyrovnána, dojde k úpravě spádů. Severozápadní roh bude zvýšen o cca 93 cm a jihovýchodní roh bude snížen o cca 96 cm. Celé hřiště bude mít plošnou drenáž. Po stranách plochy budou umístěny šachty s výtokem užitkové vody (umístěné tak, aby obsloužily celou hrací plochu – hadice 30 m). Hřiště bude doplněné novými brankami včetně sítí.

V minulosti bylo již bylo několik žádostí podáno, ale nebyly podpořeny.
Držme si palce a věřme tomu, že tentokrát se podaří získat část finančních prostředků na rekonstrukci fotbalového hřiště. Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků je duben až květen 2019.

Žádost o dotaci na pošembeří 2013 - (max. výše dotace 500.000,-) Předkládaný projekt obsahuje vybudování víceúčelového hřiště kombinované s parkovištěm jako součást víceúčelového sportovního areálu v Přišimasech.
Realizace projektu se skládá z provedení nezbytných terénních úprav, vybudování zpevněné plochy pod hřištěm - asfaltový povrch, osazení plotu a brány, vyznačení hřiště pro inline hokej, malý fotbal, basketbal aj., osazení basketbalového koše pro streetball. Herní plocha bude splňovat požadavky na výše uvedené sporty a možnost pro řadu dalších aktivit - vč. jízdy na skateboardech, koloběžkách aj. V době konání zápasů bude hřiště umožňovat parkování pro 13 vozidel. Z 13 míst jsou 2 pro invalidy.
Hřiště poskytne dětem, mládeži i dospělým prostor pro hru a zábavu. Zajistí zázemí pro děti a mládež po škole v pracovních dnech i o víkendech a také v době konání tréninků a zápasů, které hojně navštěvují celé rodiny. Samotné hřiště bude volně přístupné pro veřejnost. Pobyt na hřišti se bude řídit provozním řádem. Za provoz a údržbu hřiště bude odpovídat a starat se obec Přišimasy. Této žádosti BYLO VYHOVĚNO dne 14.2.2013 Návrh řešení

 

 

Žádost o dotaci Pošembeří 2012 - (max. výše dotace 500.000,-)Předkládaný projekt obsahuje vybudování dětského hřiště jako součást připravovaného víceúčelového sportovního areálu v Přišimasech. Realizace projektu se skládá z provedení nezbytných terénních úprav, vybudování zpevněné plochy pod dětských hřištěm, osazení bezpečnostních venkovních gumoplastových dlaždic, osazení dětských prvků a oplocení dětského hřiště. rozpočet
Herní plocha bude splňovat veškeré standardy nutné k provozu dětského hřiště. Poskytne dětem prostor pro hru a zábavu během pracovních dnů i víkendů, zajistí také zázemí pro děti v době konání tréninků a zápasů, které hojně navštěvují celé rodiny. Prostor bude oplocen a bude tedy zabráněno pronikání zvířectva na dětské herní prvky. Samotné hřiště bude volně přístupné a pobyt na hřišti se bude řídit provozním řádem. - BYLO VYHOVĚNO Návrh řešení dětského hřiště, Návrh řešení celého areálu

 

  • Nyní budou veškeré doporučené žádosti kanceláří MAS Region Pošembeří předány ke kontrole na SZIF( podklady byly předány 23.10.2012).
  • Následně by se měla do konce roku podepsat  dohoda se SZIF o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
  • Začátkem roku plánujeme vyhlásit výběrové řízení na realizaci projektu "Dětské hřiště"
  • Na jaře by pak mohla proběhnout realizace dětského hřiště.
  • Průbežně Vás budeme informovat o dalších podrobnostech tohoto projektu.

                                                                      Šárka Rumanová - místostarosta obce

Žádost o dotaci Pošembeří 2011-(max.výše dotace 500.000,-) NEBYLO VYHOVĚNO

 

Žádost o dotaci FROM 2012 - ( max. výše dotace 10.000.000,-) tentoktát jsme žádali na projekt který je zaměřen na celkovou rekonstrukci. Základem je nová střecha, do které v současné době zatéká, poté zateplení budovy - tím dojde ke snížení energií na vytápění, dále je zde plánováno tepelné čerpadlo tak, aby se provoz snížin na minimum, také se zde počítá s hydroizolací, jelikož je školka dosti vlhká. V areálu školky dojde k malým terénním úpravám, část pozemku bude nově oplocen z důvodu nevyhovujícího stavu. Požadovaná výše dotace 3 200 000 Kč- NEBYLO VYHOVĚNO

 

Žádost o dotaci FROM 2011 -   (max. výše dotace 10.000.000,-) Projekt předkládaný v této žádosti představuje první etapu úpravy areálu. Tato úprava zahrnuje kompletní terénní úpravy územívčetně inženýrských sítí a novou plochu fotbalového hřiště včetně vybavení. Požadovaná výše dotace 4 713 091 Kč - NEBYLO VYHOVĚNO

 

Žádost o dotaci FROM 2010 - (max. výše dotace 10.000.000,-)Projekt předkládaný v této žádosti představuje první etapu úpravy areálu. Tato úprava zahrnuje kompletní terénní úpravy území včetně inženýrských sítí, novou plochu fotbalového hřiště včetně vybavení, demolici stávající budovy fotbalových kabin a novou budovu zázemí fotbalu. Požadovaná výše dotace 9 510 420 Kč - NEBYLO VYHOVĚNO

Areál fotbalového hřiště obce Přišimasy se nachází na pozemcích ve vlastnictví obce poz. č. 14; 20/1; 20/25 a 1153/2 katastrální území Přišimasy. Jedná se o úpravu a rozšíření stávajícího areálu ( fotbal, nohejbal ). Vzhledem k rozsahu stavebních prací je pravděpodobné provádění stavby v několika etapách.

Projektová dokumentace pro stavební povolení: ( SP bylo vydáno 3.11.2009)

 

architektonická a stavební část

dětské hřiště

dokladová část

dokumentace objektů

fotbal hrací plocha

fotbal krov

fotbal návrh

fotbal patro

fotbal pohledy

fotbal přízemí

fotbal řezy

fotbal stávající stav

fotbal střacha

fotbal základy

fotodokumentace, stávající stav

hrubé teréní úpravy

nohejbal návrh

nohejbal pohledy

nohejbal řezy

nohejbal stávající stav

nohejbalové kurty

oplocení

průvodní zpráva, situace

řezy terénem

situace návrh řešení 1-500

situace stávající stav 1-500

souhrnná technická zpráva

stávající zázemí fotbalu

tenisový kurt

víceúčelové hřiště parkoviště

zázemí fotbalu terasa

zázemí nohejbalu přízemí

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
sobota 25. 5. déšť 22/11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 24/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 24/13 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:51
TÝDEN:1208
CELKEM:1058243

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie