Obec Přišimasy
Přišimasy

Vodovod

Informace týkající se naší obce naleznete na stránkách společnosti STAVOKOMPLET http://www.stredoceskavoda.cz/mesta/prisimasy/ - hlášení poruch, odečty, fakturace, výsledky laboratorního měření kvality vody atd. 

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 24 HODIN DENNĚ
PORUCHY, HAVÁRIE, KVALITA APOD.

NON-STOP TELEFON: 606 167 187

 

 

Informace od provozovatele vodovodu a kanalizace

 

Informace od provozovatele vodovodu a kanalizace

Vážení  odběratelé, 
v období mezi 20. – 30. 4.2023 byly prováděny pravidelné odečty vodoměrů pracovníkem odečtové služby společnosti STAVOKOMPLET, provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v naší obci. 

Informace bohužel nebyla zveřejněna z důvodu pracovní neschopnosti pracovnice zákaznického oddělení, která tuto nepovinnou službu zajišťuje.

Dovolujeme si připomenout, že období odečtů probíhá (v souladu s uzavřenými smlouvami s odběrateli) v pololetních cyklech, vždy v posledních 10 dnech měsíců dubna a října kalendářního roku.

Bc. Ladislava Urbanová

vedoucí zákaznického oddělení 

tel. 326 905698 l. 21

www.stredoceskavoda.cz

 

OOP veřejná vyhláška dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.7.2022 do 30.9.2022

plakát

HLÁŠENÍ STAVU VODOMĚRU

Nebyli jste zastiženi? Odečet vodoměru můžete provést sami a zaslat ho přes formulář jehož odkaz naleznete níže.

Vámi zaslaný stav bude podkladem pro fakturaci (datum odeslání bude považováno za datum odečtu), jeho správnost bude ověřena zaměstnancem společnosti při následujícím odečtu.

Číslo odběru najdete na smlouvě o odběru nebo na fakturách.

https://www.stredoceskavoda.cz/odberatele/hlaseni-o-stavu-vodomeru/hlaseni-stavu-vodomeru

 

Aktuality - vodovodní přivadeč z Úval  31.3.2022

Nabídka VRV, a.s. na zpracování projektové dokumentace na přímé odbočení vodovodního přivaděče z Úval do obce Přišimasy

Obecní zastupitelstvo obdrželo  a schválilo na svém jednání v březnu cenovou nabídku od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. na zpracování projektové dokumentace na přímé odbočení vodovodního přivaděče z Úval do obce Přišimasy. Součástí nabídky jsou přípravné práce (geodetické zaměření), vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), majetkoprávní projednání, inženýrská činnost a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR).

Důvodem vybudování této odbočky je trvalá nespolupráce ze strany obce Hradešín, díky které dochází neustále k prodlužování doby přípravných prací spojených s projednáním a povolením přiváděcího vodovodního řadu z Úval. V souvislosti s prodlužováním doby přípravy zároveň dochází k posunu plánovaných stavebních prací, nárůstu předpokládaných nákladů na výstavbu a prodlužování nemožnosti obce Přišimasy se rozvíjet díky nedostatku vody. S posunem přípravných prací dochází k celkovému oddálení realizace přivaděče, proto reálně existuje riziko, že v současnosti volná kapacita vodovodního systému města Úvaly bude vyčerpána a může dojít k zamítnutí připojení obce Přišimasy na vodojem v Úvalech.

Realizace odbočení umožní vyhnout se pozemkům ve vlastnictví obce Hradešín a zajistí zjednodušení projednání vodovodního přivaděče z Úval do obce Přišimasy.

 

1/2022 Aktuální stav přípravy připojení obcí Přišimasy a Hradešín na kapacitní a kvalitní zdroj vody

V současné době slouží pro zásobování obcí Přišimasy a Hradešín pitnou vodou jímací území situované v Hradešínském lese v údolí Mrzeckého potoka. Vydatnost vrtů v jímacím území je již dnes nedostatečná.

Aktuálně probíhá příprava připojení obce Přišimasy na kapacitní a kvalitní zdroj vody, kterým bude úvalský vodovod. Zdrojem pitné vody pro město Úvaly je úpravna vody Káraný. Jako další opatření je plánována rekonstrukce havarijního stavu a rozšíření vodojemu v Hradešíně. Rekonstrukce havarijního stavu vodojemu a napojení na úvalský vodovod je povolováno samostatně.

Obě projektové dokumentace jsou dokončeny včetně potřebných stanovisek a jsou podány žádosti o vydání územního, resp. stavebního povolení. V současné době bohužel došlo k přerušení povolovacího procesu z důvodu nevhodně vydaného souhlasu ze strany obce Hradešín. Jednání ve věci zajištění vhodného souhlasu se zástupci obce Hradešín probíhají neúspěšně od začátku roku 2021.

V současnosti ve velké části obcí zásobených z vodovodu města Úvaly nejsou vydávány souhlasy s připojením nových odběratelů na obecní vodovod. V letošním roce by mělo být zahájeno zkapacitnění vodovodního systému města. Proto předpokládáme, že po realizaci zkapacitnění vodovodního systému města Úvaly bude jeho volná kapacita velmi rychle vyčerpána.

Vzhledem k průtahům v přípravě ze strany obce Hradešín a riziku vyčerpání volné kapacity ve vodovodu města Úvaly uvažuje obec Přišimasy o úpravě obou projektů. Předpokládá se změna trasy nového přivaděče mimo pozemky ve vlastnictví obce Hradešín. Přivaděč vody z Úval bude nově ukončen v katastru obce Přišimasy. I přes havarijní stav stávajícího vodojemu v Hradešíně musí být projekt jeho rekonstrukce a rozšíření dočasně odložen.

 

Rozbor vody 24.2.2021 (728.73 kB)

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ve věci: „Posílení zásobení obcí Přišimasy a Hradešína pitnou vodou“ „Rozšíření vodojemu Hradešín“ (172.96 kB)

Shrnutí roku 2020 v oblasti správy vodovodů a kanalizací

Začátek roku 2020 se nesl ve znamení zpracování závěrečných vyhodnocení k projektu odkanalizování obce a výstavby ČOV. Na projekt byla získána hlavní dotace z Ministerstva zemědělství a dvě dotace z rozpočtu Středočeského kraje. Zprávy a podklady k závěrečným vyhodnocením byly zpracovány a schváleny.

Během jarního období jsme také řešili ve spolupráci s naším provozovatelem vyskytlé závady na ČOV a kanalizaci formou reklamace zhotoviteli. Vše bylo vyřešeno a poslední reklamace (úpravy poklopů) budou provedeny v jarním období letošního roku. Dřív nám to správce komunikace nedovolí.

V jarním období probíhalo intenzívní připomínkování, projednávání studie proveditelnosti pro posílení zásobování obcí Přišimasy a Hradešín pitnou vodou. Jako doporučená varianta byla zvolena varianta vybudování vodovodního přivaděče z Úval a zkapacitnění objemu vodojemu. Obec na základě dané studie proveditelnosti uzavřela smlouvu o dílo na realizaci projektové dokumentace a probíhají v současné chvíli přípravné práce. Do dvou měsíců by měla být zpracována dokumentace pro územní řízení. V roce 2021 by mohlo dojít k získání územního rozhodnutí pro projekt.

Stěžejní akcí loňského roku byla příprava a fyzická realizace projektu Stavební úpravy a vystrojení nového vrtu PH-3 pro posílení zásobování obcí Přišimasy a Hradešín pitnou vodou. Na daný projekt budeme čerpat dotaci z Ministerstva životního prostředí. Na jaře proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele a fyzická realizace probíhala od konce prázdnin do konce roku. Dne 16.12.2020 došlo k závěrečné kontrolní prohlídce s tím, že KHS navrhla před kolaudaci projektu, uvést nejprve vrt PHR do zkušebního provozu v délce 6 měsíců, kde se bude sledovat kvalita pitné vody. Pevně věříme, že realizace nového vrtu napomůže k odstranění problémů se zásobováním stávajících obyvatel pitnou vodou. Obec v posledních letech musela přistoupit k omezení užívání pitné vody formou opatření obecné povahy. Opatření dovolovalo použít pitnou vodu pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům na dobu od června do srpna. Každopádně je nutné upozornit na skutečnost, že stále je nejvhodnější variantou, která zajistí bezproblémový rozvoj obcí, vybudování přivaděče z Úval.

V roce 2020 jsme nastavili pravidelná setkání s naším provozovatelem (bohužel narušená nouzovými stavy) za účelem bezproblémového řešení „provozních“ věcí v oblasti vodovodů a kanalizací. Jedním z posledních výstupů bylo rozhodnutí o nespuštění druhé linky ČOV, ale nákupu výkonnějšího dmychadla pro současnou jednu linku ČOV, která je v provozu. Jednorázovým nákupem uspoříme v ceně pro stočné koncovým odběratelům min. 5 Kč, které by jinak odrážely oprávněné navýšené náklady na elektrickou energii.

Zpracoval Ing. Jaroslav Glogar, poradce obce v oboru vodovodů a kanalizací

Aktuální informace 23.6.2020 ve 11:20 hodin

V dopoledních hodinách bylo provedeno proplachování vodovodních řadů. Zároveň došlo k naředění vody ve vodojemu a do vodovodního sítě je již dodávána voda splňující veškeré parametry dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. Během odpoledních hodin dojde k odstraňování cisteren s pitnou vodou. Případný zápach chlóru ve Vašich vnitřních rozvodech postupně odezní používáním vody ve Vaší nemovitosti. S díky za spolupráci a trpělivost.

 

22. 6. 2020

Dobrý večer, chci Vás opět informovat o aktualnim stavu vody. Vodojem je naplněn na kapacitu 38 % a obsah volného chloru klesl na hodnotu 0.26mg/l. V současné době je přítok do vodojemu stale nižší než odběry obcí. Přes noc se snad stav stabilizuje a zitra bude možné zrušit omezení týkající se používání vody. 
S pzdravem Michal Gruber Stavokomplet.

22.6.2020

Přišimasy, Horka, Skřivany, Hradešín - porucha dávkovacího čerpadla
Z důvodu poruchy dávkovacího čerpadla chlóru a na základě dnešního provedeného měření  (22.6.2020) na přítomnost volného chlóru, který stále převyšuje hygienické limity, nedoporučujeme vodu dodávanou vodovodem pro veřejnou potřebu používat do odvolání k pití a vaření. V případě, že takovou vodu požijete, nehrozí vážnější zdravotní problémy. Osobám s citlivou pokožkou může voda při osobní hygieně způsobit mírné podráždění. Náhradní zásobování cisternami bude: Hradešín před OÚ, Přišimasy před obchodem, Skřivany - odbočka na Klepec. 

mapka.pdf (90.37 kB)
Děkujeme za pochopení.

21.6.2020

Dne 21.6.2020 byla zjištěna závada v řídícím systému dávkovacího čerpadla chlornanu sodného, které zabezpečuje hygienizaci pitné vody. Tato závada byla zapříčiněna přepětím v síti, které částečně poškodilo kontrolní a řídící systém dávkovacího čerpadla. Z tohoto důvodu došlo k nadávkování chlornanu sodného ve vyšší dávce. Poslední kontrola dávkování byla provedena v pátek 19.6.2020 a byla v pořádku. Bylo naměřeno 0.14 mg/l volného chloru. Tyto kontroly jsou prováděny periodicky 2x až 3x týdně. V současné době dochází k ředění vody ve vodojemu a obsah volného chloru klesá. Současná hodnota je 0.38 mg/l. Za vzniklé potíže které byly zapříčiněny selháním řídícího systému se omlouváme.

 

INFORMACE KE ZVÝŠENÉ KONCENTRACI CHLORNANU SODNÉHO VE VODĚ               12.6.2020

Na základě dotazů obyvatel předáváme informace  provozovatele - STAVOKOMPLET s.r.o.

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví je po dobu šíření nákazy Covid-19 námi dodávaná pitná voda hygienizována dávkování chlornanu sodného a to na maximální hygienicky přípustnou hodnotu 0,3 mg/l volného CL.
Tato hodnota se několikrát týdně měří a kontroluje na vodojemu Přišimasy. Pokud budete mít zájem můžeme k Vám poslat technika, který u Vás hodnotu volného CL změří. V případě že se pro toto kontrolní měření rozhodnete kontaktujte prosím přímo našeho technika p. Havelku a domluvte si termín provedení. Námi dodávaná pitná voda splňuje všechny parametry dané vyhláškou 252/2004 sb.
 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Dočasně se omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.6.2020 do 30.8.2020. Zároveň se zakazuje v těchto obcích používat v uvedené době pitnou vodu z veřejného vodovodu na zálivku zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) apod. Vodu z veřejného vodovodu je možné používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. Opatření se vztahuje na obce a jejich části: Přišimasy, Hradešín  mapka-ke stažení zde

Kontakt na firmy, které dovážejí vodu v cisterně:

Štíhlice, p. Tomáš Rychta 604414916
Říčany, 1. SČV, pí Spilková 323603130-3
Říčany, p. Urban 602318311
Kozovazy, 326994077, 602888415

Stavební úřad MÚ Český Brod,  vydal dne 27.4. 2020  stavební povolení ke stavbě vodního díla -  stavební povolení - ke stažení zde

Informace, které byly zveřejněny v březnovém zpravodaji: 

VRT A DALŠÍ ROZVOJ: Aktuální informace o připravovaném vrtu PH-3

V průběhu prosince 2019 získala Obec Přišimasy výsledky čerpací zkoušky nového vrtu PH-3. Bylo vypočteno, že třetí vrt dlouhodobě zvýší stávající jímací kapacitu území o cca 0,35 l/s.  Po obdržení zprávy o čerpacích zkouškách zadala Obec zpracování projektové dokumentace ke stavebním úpravám a vystrojení nového vrtu PH-3 pro posílení zásobování obcí Přišimasy a Hradešín pitnou vodou. V současné chvíli je projekt pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení dokončen a probíhá získávání stanovisek dotčených orgánů státní správy. Ve vyjádření od Lesů ČR (jež jsou vlastníkem pozemků, na kterých se nachází i vrt PH-3) byla obec upozorněna na vedení soudního sporu o určení vlastnictví s Nadací knížete z Lichtenštejna. Ústavní soud nyní rozhodl ve prospěch Lesů ČR, a tak by měl být vrt PH-3 povolen a vystrojen. Následně bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene mezi Lesy ČR a Obcí Přišimasy. Lesy ČR ale očekávají odvolání protistrany k některému z mezinárodních soudů, což by v budoucnu mohlo komplikovat realizaci dalších vrtů v daném území.

S ohledem na zmíněné komplikované majetkoprávní vztahy, ale i obtížné technické napojení dalších vrtů a v podstatě vyčerpanou kapacitu vody v jímaném území, plánuje Obec připojení na Úvalský vodovod, který je zásoben z vodního zdroje Káraný. Tato varianta přichází v úvahu až bude dokončena výstavba vodovodního obchvatu Jirny. Předpokládaný termín realizace je plánovaný na 2021-2022

Lokalita Kbelka

schůzka se zástupci vlastníků pozemků z lokality Kbelka se konala dne 27.1.2020. Důvodem tohoto setkání bylo shrnutí situace na základě nových poznatků, možností dostupnosti vodních zdrojů a návrhu řešení pro vydání souhlasného stanoviska k jednotlivým stavbám. 

V roce 2019 byla provedena realizace nového vrtu, kde byly na podzim provedeny opakované čerpací zkoušky. Výsledek těchto zkoušek stále nevykazuje potřebné množství vodního zdroje. Současně bylo zdůrazněno, že tento nový vrt není určen výhradně pro lokalitu Kbelka, ale je určen pro celou obec Přišimasy, jako doplnění a v budoucnu náhrada původního vrtu. 

S ohledem na tuto skutečnost bude snaha realizovat i další vrt, kde je nyní v řízení projektová dokumentace a stavební povolení, což nebude snadné díky komplikacím s Lesy ČR.

Z důvodu udržitelnosti dodávek pitné vody, došlo v obci k nastavení stavební uzávěry a regulaci staveb rodinných domů o jedné bytové jednotce.  Z toho vyplývá, že všechny nové žádosti o realizaci staveb podléhají schválení výjimky a vyjmutí ze stavební uzávěry.

Podmínkou pro lokalitu Kbelka je nově navrhnutá a předložená koncepce v podobě připojení s takzvanou clonou na vodovodním řádu. V praxi to znamená, že tato lokalita bude připojena se zařízením, které v reálném čase sleduje odběr vody a v případě překročení únosných a dohodnutých parametrů, dojde k omezení dodávek vody. Pro toto řešení je nutné upravit projektovou dokumentaci, upravit smlouvy na odběr vody a limity.

Po uzavření smluvní dokumentace bude možné vydávat souhlasná stanoviska obce s provedením plánovaných staveb.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Dočasně se omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.6.2019 do 31.7.2019. Zároveň se zakazuje v těchto obcích používat v uvedené době pitnou vodu z veřejného vodovodu na zálivku zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) apod. Vodu z veřejného vodovodu je možné používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. Opatření se vztahuje na obce a jejich části: Přišimasy Hradešín

 

Dovoz vody do bazénů - zde naleznete firmy, které vodu dovážejí:

Štíhlice, p. Tomáš Rychta 604414916
Říčany, 1. SČV, pí Spilková 323603130-3
Říčany, p. Urban 602318311
Kozovazy, 326994077, 602888415

REALIZACE NOVÉHO VRTU PH3Odborný posudek zpracovaný společností VODNÍ ZDROJE - únor 2019 (1.69 MB)

27.9.2019 - dnes jsme obdrželi Zprávu o vyhodnocení zkušebního vrtu  včetně příloh jímací kapacita vrtuPŘEHLED čerpací zkouškytechnická zpráva

V prosinci 2019 se provedli nové hydrodynamické zkoušky .

19.6.2019 dnes najela vrtná souprava na místo, kde se bude realizovat průzkumný vrt č. 3. V příštích několika dnech bude vrtná souprava pracovat na novém vrtu hlubokém 80 m. Po realizaci budou probíhat čerpací zkoušky po dobu 14 dnů a testování kvality vody po dobu 1 měsíce.
Po vyhodnocení se musí posoudit, zda je tento vrt vhodný pro využití jako další zdroj pitné vody.
Informace o výsledku vyhodnocení zkušebního vrtu budou zveřejněny na webu obce.

duben 2019 - Obec vyzvala k podání nabídky několik firem, kteří by zpracovali investiční záměr k vyřešení nedostatku pitné vody v obci včetně ekonomického zhodnocení jednotlivých opatřeních. Byla předložena pouze jedna nabídka fy VRP

Žádost o podporu ze SFŽP ČR na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

V žádosti jsou zahrnuty realizovat následující práce: ke stažení zde

• zajištění všech potřebných povolení k realizaci průzkumného vrtu PH-3

• odvrtání 1 ks hydrogeologického vrtu do hloubky 80 m, ∅ 385/305 mm

• v případě zastižení dostatečné vydatnosti vystrojení vrtu jako jímacího objektu, ∅ 225 mm

• realizace hydrodynamických zkoušek – čerpací zkouška + stoupací zkouška (v předpokládané délce 23 dnů)

• laboratorní analýzy

Celkové náklady uvedených  prací jsou ve výši  2 995 725,00 Kč

Dne 31.5.2019 jsme ze SFŽP obdrželi vyjádření o akceptování naší žádosti a nyní bude odbornými útvary posouzena ve smyslu směrnice Ministerstva ŽP a po té bude předložena ke schválení. Konečné stanovisko obdržíme v průběhu prázdnin vydaným rozhodnutím ministra životního prostředí.

Zápis ze společného jednání s investorem Kbelky 11 3 2019

Lokalita Kbelka - vyjádření k připojení

21.1.2019 Studie na lokalizaci nových hydrogeologických průzkumných vrtů

Zápis z jednání - 7.1.2019 ( Obec, Stavokomplet)

NOVÝ VRT - projekt hydrogeologických průzkumných prací

Žádost o souhlas vlastníka - Lesy ČR

Realizace průzkumného vrtu:  na základě žádosti podané dne 1.10.2018 bylo Vodoprávním úřadem vydáno p o v o l e n í k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru - k hydrodynamické zkoušce na vrtu PH3. ke stažení zde 

V lednu došlo k novele zákona a muselo se znovu žádat o povolení. Rozhodnutí bylo vydané 8.7.2019 - ke stažení zde

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a proto rozhodl bezodkladně.Dokumentaci záměru nakládání s vodami HDG zkoušky vypracoval RNDr. Václav Dubánek. Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Nyní probíhá výběr zhotovitele na realizaci průzkumného vrtu.

Po jeho provedení následují hydrodynamické zkoušky (ověření vydatnosti), a zpracování závěrečné zprávy o průzkumu hydrogeologem. Závěrečná zpráva hodnotí mimo jiné hydraulické parametry vrtu, možnost ovlivnění okolních vodních zdrojů, a řadu dalších aspektů.
Následuje zpracování projektové dokumentace vodního díla.
V další fázi následují administrativní kroky směřující k získání nutných vyjádření a povolení potřebných k získání kolaudace a vodoprávního rozhodnutí, které umožňují její legální používání.
(1) Nejprve je třeba požádat stavební úřad o vyjádření o souladu záměru s územně plánovací dokumentací.
(2) Poté je potřeba získat stanovisko dotčeného orgánu Krajského úřadu, odboru životního prostředí - (3) Dále je potřeba získat vyjádření dotčeného orgánu od příslušného Městského úřadu, odboru životního prostředí (kolečko z jednotlivých úseků odboru).
(4) S projektovou dokumentací, získanými vyjádřeními (1-3) a dalšími doklady lze požádat příslušný stavební úřad o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
(5) Po nabytí právní moci územního rozhodnutí je třeba požádat o vydání stavebního povolení vodního díla doplněnou příslušnou projektovou dokumentaci a hydrogeologickou zprávu zpracovanou oprávněnou osobou.
Po nabytí právní moci stavebního povolení se provedou definitivní stavební úpravy horní části vrtu a osadí se čerpadlo. Tyto práce provede odborná stavební firma.
Poté je možné požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Po doručení kolaudačního souhlasu je možné odebírat vodu.

27.9.2018 zápis z jednání o nedostatku vody ve vodním zdroji

26.9.2018 upozornění obce Hradešín na překročení limitů spotřeby vody

Zápis z jednání z 21.9.2018 ke stažení zde

Oznámení provozovatele - nedostatek vody ve vodnim zdroji ke stažení zde

UPOZORŇUJEME NA PLATNOST VYHLÁŠKY vyhláška 1-2018 ke stažení zde

16.8.2018 Zde je podrobný seznam čerpání vody obou obcí po dnech včetně množství přítoku. Obdržela jsem nyní tabulku, kde je udivující, že spotřeba obou obcí je v průběhu roku výrazně odlišná tj. Přišimasy - 22 671 m3 a Hradešín -12 359 m3 ( Marca - 3 676 m3) za rok. Nyní když se podíváme na tabulku níže, kde je pouze červenec jsou spotřeby obou obcí srovnatelné. Především jsou nadlimitní než je smluvně dohodnuto. Netuším čím to je! Mohu jen hádat, zda to způsobuje vetší počet chatařů než je v obci Přišimasy fakt nevím. Každopádně obec Hradešín má stanovený sankce za nadlimitní odběr a budeme vydávat negativní stanoviska k další výstavbě. Zajímavé je pozorovat období, kdy bylo poprvé oznámeno, že dochází voda tj. 26.7. až do doby, kdy se vypnula tj. 29.7.2018 spotřeba červenec

14.8.2018 Proběhne jednání za přítomnosti provozovatele a projektanta, kde se budou řešit podrobnosti k realizaci průzkumného vrtu. Pokud se potvrdí, že vrt dává dostatečné množství vody dle prognóz, zahájíme kroky vedoucí k povolení vrtu.

26.4.2017  . Druhá část záznamu z jednání zastupitelstva obce Přišimasy a Hradešína

https://youtu.be/JaD5_AYzCZI Vyúčtování dotace s Hradešínem (čerpadlo) 

22.5.2018 Vyúčtování společných investic za rok 2017

10.5.2018 Vyjádření obce Hradešín k postupu prací v roce 2018

18.4.2018 Zápis z jednání o postupu v roce 2018

2.10.2017 Posudek pro náhradní vrt

5.5.2017 

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů  - vzhledem k tomu, že Hradešín bez předchozí dohody vypověděl  dne 9.7.2016 smlouvu s provozovatelem  a během  roční výpovědní lhůty nám ani nepředložil žádný návrh dohody o fungování vlastníků provozně souvisejících vodovodů bylo svoláno dne 26.4.2017 jednání obou obcí. Na tomto jednání bylo sděleno následující. Obec Přišimasy je vlastníkem níže uvedené vodohospodářské infrastruktury.  Na základě vydaného Rozhodnutí o povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, kde předmětem provozování je majetek ve vlastnictví Obce Přišimasy

  1. 2106-736287-00235652-2/1 – vodní zdroj Přišimasy
  2. 2106-736295-00235652-1/1 – přivaděč do VDJ
  3. 2106-736295-00235652-1/2 – vodovod Přišimasy - řady

které bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního prostředí  dne 26.5.2004, má povinnost zajistit bezpečné a plynulé provozování majetku obce a i provozně souvisejícího vodovodu obce Hradešín. Tuto povinnost převedla na základě Smlouvy o nájmu vodárenského systému a o zabezpečení provozu vodovodu na společnost  Stavokomplet spol. s.r.o., Zápy, IČO 47052945. Z tohoto důvodu a v souladu se zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, byl zaslán obci Hradešín dopis, kde pana starostu vyzýváme k uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů. Vyjádření očekáváme nejpozději do 31.5.2017. Po výše uvedené lhůtě v zájmu zabezpečení bezproblémového zásobování odběratelů pitnou vodou budeme postupovat dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Dohoda ke stažení zde 

Dalším bodem společného jednání bylo vyúčtování dotace, kterou obec Hradešín obdržela na pořízení nových čerpadel. Tuto dotaci obdržela obec Hradešín v listopadu 2014. Dne 26.2.2017 nám bylo obcí Hradešín předloženo vyúčtování, kde spoluúčast i se souvisejícími vícenáklady byly přepočteny na obec Přišimasy ve výši 139 217,- Vzhledem k tomu, že jedno z čerpadel se ještě v záruce porouchalo (v září 2016) dotazovali jsme se, jak proběhlo reklamační řízení. Obdrželi jsme informaci, že v rámci reklamačního řízení nebylo čerpadlo opraveno a není opraveno dodnes. Dále nám byla dne 16.3. 2017 předložena nabídka kolik bude stát oprava. Nabídka opravy byla zpracovaná v lednu tohoto roku. Vysvětlení, proč nebyla v rámci záruky uplatněna reklamace, nám nebylo podáno. Později nám dodavatel čerpadel předložil veškeré dokumenty, týkající se reklamačního řízení, kde bylo zřejmé, že po několika urgencích i písemných nebyly doloženy požadované dokumenty (např. revize). Z tohoto důvodu bylo reklamační řízení ukončeno. Tento přístup nehodlá zastupitelstvo Přišimas podporovat, ani se na něm finančně podílet. Požadujeme po obci Hradešín, aby si opravu zajistila sama.

NEVYHOVUJÍCÍ ČERPADLA:

 

Žádost o uznání dluhu zaslaná Hradešínu - dne 30.7.2012 byl dluh uhrazen.

Dohoda o financování společné investice uzavřená s Hradešínem

 

Rozpočet vodovodního potrubí a výměna potrubí ve vrtu v obci Hradešín - Příšimasy

Vyjádření fy ATC

Žádost o dotaci SFŽP

Nabídka na kartuše

Smlouva o zajištění bezpečnosti provozu oduranovací stanice

Doplněk provozního řádu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s fy ATC

Žádost o vyjádření Stavokompletu

Žádost o vyjádření k nové technologie KHS 

Nabídka nerezového potrubí

Protokol o zkoušce vzorku

Smlouva o dílo s fy ATC

Nabídka fy ATC na odstranění uranu z pitné vody

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 14 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 23/12 °C
neděle 26. 5. déšť 15/9 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:32
TÝDEN:1189
CELKEM:1058224

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie