Obec Přišimasy
Přišimasy

Vodovod

Informace týkající se naší obce naleznete na stránkách společnosti STAVOKOMPLEtT http://www.stredoceskavoda.cz/mesta/prisimasy/ - hlášení poruch, odečty, fakturace, výsledky laboratorního měření kvality vody atd. 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Dočasně se omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.6.2019 do 31.7.2019. Zároveň se zakazuje v těchto obcích používat v uvedené době pitnou vodu z veřejného vodovodu na zálivku zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) apod. Vodu z veřejného vodovodu je možné používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. Opatření se vztahuje na obce a jejich části: Přišimasy Hradešín

 

Dovoz vody do bazénů - zde naleznete firmy, které vodu dovážejí:

Štíhlice, p. Tomáš Rychta 604414916
Říčany, 1. SČV, pí Spilková 323603130-3
Říčany, p. Urban 602318311
Kozovazy, 326994077, 602888415

REALIZACE NOVÉHO VRTU PH3 - 27.9.2019 - dnes jsme obdrželi Zprávu o vyhodnocení zkušebního vrtu  včetně příloh jímací kapacita vrtuPŘEHLED čerpací zkouškytechnická zpráva

19.6.2019 dnes najela vrtná souprava na místo, kde se bude realizovat průzkumný vrt č. 3. V příštích několika dnech bude vrtná souprava pracovat na novém vrtu hlubokém 80 m. Po realizaci budou probíhat čerpací zkoušky po dobu 14 dnů a testování kvality vody po dobu 1 měsíce.
Po vyhodnocení se musí posoudit, zda je tento vrt vhodný pro využití jako další zdroj pitné vody.
Informace o výsledku vyhodnocení zkušebního vrtu budou zveřejněny na webu obce.

duben 2019 - Obec vyzvala k podání nabídky několik firem, kteří by zpracovali investiční záměr k vyřešení nedostatku pitné vody v obci včetně ekonomického zhodnocení jednotlivých opatřeních. Byla předložena pouze jedna nabídka fy VRP

Žádost o podporu ze SFŽP ČR na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

V žádosti jsou zahrnuty realizovat následující práce: ke stažení zde

• zajištění všech potřebných povolení k realizaci průzkumného vrtu PH-3

• odvrtání 1 ks hydrogeologického vrtu do hloubky 80 m, ∅ 385/305 mm

• v případě zastižení dostatečné vydatnosti vystrojení vrtu jako jímacího objektu, ∅ 225 mm

• realizace hydrodynamických zkoušek – čerpací zkouška + stoupací zkouška (v předpokládané délce 23 dnů)

• laboratorní analýzy

Celkové náklady uvedených  prací jsou ve výši  2 995 725,00 Kč

Dne 31.5.2019 jsme ze SFŽP obdrželi vyjádření o akceptování naší žádosti a nyní bude odbornými útvary posouzena ve smyslu směrnice Ministerstva ŽP a po té bude předložena ke schválení. Konečné stanovisko obdržíme v průběhu prázdnin vydaným rozhodnutím ministra životního prostředí.

Zápis ze společného jednání s investorem Kbelky 11 3 2019

Lokalita Kbelka - vyjádření k připojení

21.1.2019 Studie na lokalizaci nových hydrogeologických průzkumných vrtů

Zápis z jednání - 7.1.2019 ( Obec, Stavokomplet)

NOVÝ VRT - projekt hydrogeologických průzkumných prací

Žádost o souhlas vlastníka - Lesy ČR

Realizace průzkumného vrtu:  na základě žádosti podané dne 1.10.2018 bylo Vodoprávním úřadem vydáno p o v o l e n í k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru - k hydrodynamické zkoušce na vrtu PH3. ke stažení zde 

V lednu došlo k novele zákona a muselo se znovu žádat o povolení. Rozhodnutí bylo vydané 8.7.2019 - ke stažení zde

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a proto rozhodl bezodkladně.Dokumentaci záměru nakládání s vodami HDG zkoušky vypracoval RNDr. Václav Dubánek. Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Nyní probíhá výběr zhotovitele na realizaci průzkumného vrtu.

Po jeho provedení následují hydrodynamické zkoušky (ověření vydatnosti), a zpracování závěrečné zprávy o průzkumu hydrogeologem. Závěrečná zpráva hodnotí mimo jiné hydraulické parametry vrtu, možnost ovlivnění okolních vodních zdrojů, a řadu dalších aspektů.
Následuje zpracování projektové dokumentace vodního díla.
V další fázi následují administrativní kroky směřující k získání nutných vyjádření a povolení potřebných k získání kolaudace a vodoprávního rozhodnutí, které umožňují její legální používání.
(1) Nejprve je třeba požádat stavební úřad o vyjádření o souladu záměru s územně plánovací dokumentací.
(2) Poté je potřeba získat stanovisko dotčeného orgánu Krajského úřadu, odboru životního prostředí - (3) Dále je potřeba získat vyjádření dotčeného orgánu od příslušného Městského úřadu, odboru životního prostředí (kolečko z jednotlivých úseků odboru).
(4) S projektovou dokumentací, získanými vyjádřeními (1-3) a dalšími doklady lze požádat příslušný stavební úřad o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
(5) Po nabytí právní moci územního rozhodnutí je třeba požádat o vydání stavebního povolení vodního díla doplněnou příslušnou projektovou dokumentaci a hydrogeologickou zprávu zpracovanou oprávněnou osobou.
Po nabytí právní moci stavebního povolení se provedou definitivní stavební úpravy horní části vrtu a osadí se čerpadlo. Tyto práce provede odborná stavební firma.
Poté je možné požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Po doručení kolaudačního souhlasu je možné odebírat vodu.

27.9.2018 zápis z jednání o nedostatku vody ve vodním zdroji

26.9.2018 upozornění obce Hradešín na překročení limitů spotřeby vody

Zápis z jednání z 21.9.2018 ke stažení zde

Oznámení provozovatele - nedostatek vody ve vodnim zdroji ke stažení zde

UPOZORŇUJEME NA PLATNOST VYHLÁŠKY vyhláška 1-2018 ke stažení zde

16.8.2018 Zde je podrobný seznam čerpání vody obou obcí po dnech včetně množství přítoku. Obdržela jsem nyní tabulku, kde je udivující, že spotřeba obou obcí je v průběhu roku výrazně odlišná tj. Přišimasy - 22 671 m3 a Hradešín -12 359 m3 ( Marca - 3 676 m3) za rok. Nyní když se podíváme na tabulku níže, kde je pouze červenec jsou spotřeby obou obcí srovnatelné. Především jsou nadlimitní než je smluvně dohodnuto. Netuším čím to je! Mohu jen hádat, zda to způsobuje vetší počet chatařů než je v obci Přišimasy fakt nevím. Každopádně obec Hradešín má stanovený sankce za nadlimitní odběr a budeme vydávat negativní stanoviska k další výstavbě. Zajímavé je pozorovat období, kdy bylo poprvé oznámeno, že dochází voda tj. 26.7. až do doby, kdy se vypnula tj. 29.7.2018 spotřeba červenec

14.8.2018 Proběhne jednání za přítomnosti provozovatele a projektanta, kde se budou řešit podrobnosti k realizaci průzkumného vrtu. Pokud se potvrdí, že vrt dává dostatečné množství vody dle prognóz, zahájíme kroky vedoucí k povolení vrtu.

26.4.2017  . Druhá část záznamu z jednání zastupitelstva obce Přišimasy a Hradešína

https://youtu.be/JaD5_AYzCZI Vyúčtování dotace s Hradešínem (čerpadlo) 

22.5.2018 Vyúčtování společných investic za rok 2017

10.5.2018 Vyjádření obce Hradešín k postupu prací v roce 2018

18.4.2018 Zápis z jednání o postupu v roce 2018

2.10.2017 Posudek pro náhradní vrt

5.5.2017 

Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů  - vzhledem k tomu, že Hradešín bez předchozí dohody vypověděl  dne 9.7.2016 smlouvu s provozovatelem  a během  roční výpovědní lhůty nám ani nepředložil žádný návrh dohody o fungování vlastníků provozně souvisejících vodovodů bylo svoláno dne 26.4.2017 jednání obou obcí. Na tomto jednání bylo sděleno následující. Obec Přišimasy je vlastníkem níže uvedené vodohospodářské infrastruktury.  Na základě vydaného Rozhodnutí o povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, kde předmětem provozování je majetek ve vlastnictví Obce Přišimasy

  1. 2106-736287-00235652-2/1 – vodní zdroj Přišimasy
  2. 2106-736295-00235652-1/1 – přivaděč do VDJ
  3. 2106-736295-00235652-1/2 – vodovod Přišimasy - řady

které bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního prostředí  dne 26.5.2004, má povinnost zajistit bezpečné a plynulé provozování majetku obce a i provozně souvisejícího vodovodu obce Hradešín. Tuto povinnost převedla na základě Smlouvy o nájmu vodárenského systému a o zabezpečení provozu vodovodu na společnost  Stavokomplet spol. s.r.o., Zápy, IČO 47052945. Z tohoto důvodu a v souladu se zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, byl zaslán obci Hradešín dopis, kde pana starostu vyzýváme k uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů. Vyjádření očekáváme nejpozději do 31.5.2017. Po výše uvedené lhůtě v zájmu zabezpečení bezproblémového zásobování odběratelů pitnou vodou budeme postupovat dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Dohoda ke stažení zde 

Dalším bodem společného jednání bylo vyúčtování dotace, kterou obec Hradešín obdržela na pořízení nových čerpadel. Tuto dotaci obdržela obec Hradešín v listopadu 2014. Dne 26.2.2017 nám bylo obcí Hradešín předloženo vyúčtování, kde spoluúčast i se souvisejícími vícenáklady byly přepočteny na obec Přišimasy ve výši 139 217,- Vzhledem k tomu, že jedno z čerpadel se ještě v záruce porouchalo (v září 2016) dotazovali jsme se, jak proběhlo reklamační řízení. Obdrželi jsme informaci, že v rámci reklamačního řízení nebylo čerpadlo opraveno a není opraveno dodnes. Dále nám byla dne 16.3. 2017 předložena nabídka kolik bude stát oprava. Nabídka opravy byla zpracovaná v lednu tohoto roku. Vysvětlení, proč nebyla v rámci záruky uplatněna reklamace, nám nebylo podáno. Později nám dodavatel čerpadel předložil veškeré dokumenty, týkající se reklamačního řízení, kde bylo zřejmé, že po několika urgencích i písemných nebyly doloženy požadované dokumenty (např. revize). Z tohoto důvodu bylo reklamační řízení ukončeno. Tento přístup nehodlá zastupitelstvo Přišimas podporovat, ani se na něm finančně podílet. Požadujeme po obci Hradešín, aby si opravu zajistila sama.

NEVYHOVUJÍCÍ ČERPADLA:

 

Žádost o uznání dluhu zaslaná Hradešínu - dne 30.7.2012 byl dluh uhrazen.

Dohoda o financování společné investice uzavřená s Hradešínem

 

Rozpočet vodovodního potrubí a výměna potrubí ve vrtu v obci Hradešín - Příšimasy

Vyjádření fy ATC

Žádost o dotaci SFŽP

Nabídka na kartuše

Smlouva o zajištění bezpečnosti provozu oduranovací stanice

Doplněk provozního řádu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s fy ATC

Žádost o vyjádření Stavokompletu

Žádost o vyjádření k nové technologie KHS 

Nabídka nerezového potrubí

Protokol o zkoušce vzorku

Smlouva o dílo s fy ATC

Nabídka fy ATC na odstranění uranu z pitné vody

Aktuální počasí

Počasí dnes:

28. 2. 2020

Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo sněžení. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -1 až -5°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 23
TÝDEN: 590
CELKEM: 686555

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle play
App Store

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

můžeme začít