Obec Přišimasy
Přišimasy

Kbelka

Výtah ze zápisu č. 5 z jednání ZO Přišimasy dne 12. 4. 2023  usnesení č. 42

Rozhodnutí o odvolání proti nepovolení stavby vodovodu Přišimasy - Kbelka (9.54 MB)

Rozhodnutí stav. povolení kanalizace, nevydání stav. povolení vodovod lokalita Kbelka

Výtah z jednání – lokalita Kbelka Místo: obecní úřad Přišimasy Termín: 6.2.2023 Pořízen zvukový záznam odsouhlasený všemi zúčastněnými osobami (trvá 36 min 50 s) (101.21 kB)

Stavba RD v lokalitě Kbelka informace zveřejněné ve zpravodaji leden 2021

Tuto lokalitu řešíme s developery od roku 2015. Výstavba rodinných domů byla v souladu s územním plánem obce, ale výstavba byla podmíněna regulačním plánem, který měl stanovit přesné dělení pozemků a umístění veřejné infrastruktury. Prvotním záměrem developera bylo vybudovat v této lokalitě 67 RD.  To se podařilo zvrátit a teprve v červnu 2017 byl schválen regulační plán se 42 RD. Účinnost byla podmíněna podpisem plánovací smlouvy. Počítalo se s tím, že příspěvek obci, který plynul z této smlouvy se použije na vybudování nového vrtu, který měl mít dle hydrologů předpokládanou vydatnost 2,1 l/s. Plánovací smlouva se podepsala o rok později v červnu 2018. Několik měsíců po podpisu jsme byli provozovatelem informováni, že nastal problém s vydatností stávajícího vrtu. Jeho vydatnost klesla z původních 3 l/s na 1,4 l/s. Dle posudku hydrogeologa bylo zřejmé, že je to způsobeno vlivem dlouhodobých klimatických podmínek. Bylo nezbytné pozastavit výstavbu této lokality do doby, než dojde k realizaci nového vrtu. V této době na nás byl vyvíjen neuvěřitelný nátlak ze strany developera. Po nezbytných administrativních krocích se podařilo v létě 2019 realizovat průzkumný vrt PH3. Podle výsledků čerpacích zkoušek se zjistilo, že vydatnost vrtu je jen 0,35 l/s, což znamenalo, že povolením výstavby bychom se znovu dostali do situace, že bychom museli v letním období, kdy je zvýšený odběr pitné vody, omezovat současné obyvatele formou opatření obecné povahy se zákazem zalévání, napouštění bazénů atd. To jsme nechtěli dopustit. Nastal další nátlak nejen ze strany developerů, ale tentokrát už i vlastníků. Jediné východisko z této situace bylo, uzavřít dohodu, kde tato lokalita bude v době nedostatku pitné vody regulovaná. Po dlouhých jednáních byla v polovině července tato dohoda podepsána. Než k tomu ale došlo, developer odstoupil od plánovací smlouvy se záměrem získat příspěvek, který jsme použili na realizaci vrtu zpět. Nakonec došlo při podpisu dohody i k podpisu dohody o narovnání vzájemných vztahů a tím ke stažení žaloby ze strany investora. Poslední, co zbývalo získat stavební povolení z odboru životního prostředí. Po prostudování celého spisu bylo v říjnu vydáno povolení na kanalizaci včetně inženýrských sítí a stavební povolení na vodovod vydáno nebylo. Investor využil možnosti odvolání ke Krajskému úřadu a čeká se na jejich rozhodnutí.

Lokalita Kbelka -  o této lokalitě byla natočená na podnět vlastníků reportáž, která ovšem nezaznamenala veškeré skutečnosti. Proto zde máte k dispozici dokumenty týkající se této lokality.

Regulační plán - podnět k pořízení jsme obdrželi říjen 2015. V době zpracování RP se vyjadřoval provozovatel za jakých podmínek se může tato lokalita připojit. Ke schválení došlo 26.6.2017 s tím, že nabytí účinnosti je podmíněno podpisem Plánovací smlouvy.. První připomínky investorem byly vzneseny v prosinci 2017. K podpisu došlo 11.6.2018. Po té byla vydána  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -Vydání  regulačního plánu Přišimasy – Kbelka  formou opatření obecné povahy obce Přišimasy č. 1/2018.  ke stažení zde.


Předžalobní upomínka ze strany Impresa ze dne 6.5.2020

Vážení,

reaguji na Vaši předžalobní výzvu ze dne 6.5.2020. Opakovaně sděluji stanovisko obce Přišimasy v této záležitosti, kdy obec odmítá odstoupení spol. Impresa Prague spol. s r.o. ze dne 17.4.2020 od plánovací smlouvy pro lokalitu Přišimasy – Kbelka, uzavřené dne 11.6.2018, a od smlouvy od narovnání, uzavřené dne 30.4.2019. Důvody tohoto odstoupení obec považuje za účelově vykonstruované, nemající zákonnou ani smluvní oporu.

V rámci realizace projektu lokality Kbelka, založeného výše uvedenou plánovací smlouvou, obec postupovala při řešení dodávky pitné vody přesně dle navazujících dohod řešících dodávku pitné vody. Společnost Impresa Prague spol. s r.o. byla účastníkem těchto smluvních jednání a do odstoupení od uvedených smluv zcela nepochybně dávala najevo a vzbuzovala dojem, že celý tento projekt, a hlavně jeho dílčí část – dodávku pitné vody, hodlá s obcí aktivně řešit a příslušné dohody dodržovat.

Zde uvádím alespoň některé zásadní kroky a skutečnosti týkající se oněch dohod:

  • květen 2019 – vzápětí po zpětvzetí žaloby a uzavření uvedené dohody o narovnání dne 30.4.2019 obec na základě dohody se společnostmi Impresa Prague spol. s r.o. a DINOCO s.r.o. realizovala na své náklady nový vrt, aktivně a s maximální prioritou zařizovala nezbytné postupy a práce, přičemž 25. září 2019 čerpací zkoušky nepotvrdily takovou vydatnost tohoto vrtu, jak se očekávalo dle projektu zpracovaného RNDr. Dubánkem;
  • v reakci na vyhodnocení uvedených čerpacích zkoušek proběhlo dne 7.10.2019 jednání mezi obcí, společnostmi Impresa Prague spol. s r.o. a DINOCO s.r.o. za účasti vlastníků pozemků, na kterém bylo dohodnuto, že obec zajistí provedení dodatečných zkoušek na své náklady – výsledky těchto zkoušek obec obdržela 17.12.2019, přičemž se potvrdily dřívější výsledky – tedy, že kapacita vrtu není dostatečná;
  • po těchto opakovaných zkouškách obec znovu aktivně hledala s příslušnými odbornými subjekty řešení dodávky pitné vody a na jednání uskutečněném dne 27.1.2020 předložila společnostem Impressa Prague spol. s r.o. a DINOCO s.r.o. návrh na regulaci pitné vody pro tuto lokalitu, kdy s tímto postupem uvedené společnosti souhlasily;
  • na základě tohoto ujednání obec pověřila společnost J2V services s. r. o. (konkrétně Ing. Glogara), aby začala pracovat na přípravě návrhu dohody o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících vodovodů (dále jen „dohoda o regulaci pitné vody“), a to ve spolupráci s oběma společnostmi Impressa Prague spol. s r.o. a DINOCO s.r.o.;
  • dne 17.4.2020, kdy návrh dohody o regulaci pitné vody byl již všemi zúčastněnými subjekty téměř finalizován a problematika dodávky pitné vody reálně spěla k jejímu konečnému vyřešení, došlo zcela nečekaně a proti smyslu všech dosavadních dohod a postupů ze strany Impresa Prague spol. s r.o. k odstoupení od plánovací smlouvy pro lokalitu Přišimasy – Kbelka ze dne 11.6.2018 a od smlouvy od narovnání ze dne 30.4.2019;
  • na toto odstoupení obec zareagovala tak (viz dopis obce ze dne 22.4.2020 adresovaný pr. zástupci spol. Impresa Prague spol. s r.o.), že hodlá dodržet veškeré dohody a finalizovat a uzavřít dohodu o regulaci pitné vody. Obec kategoricky vyjádřila s odstoupením svůj nesouhlas (považuje jej za neplatné a jeho důvody shledává jako účelově sestavené) a chápala tento krok společnosti Impresa Prague spol. s r.o. minimálně jako neochotu nadále spolupracovat v režimu předmětné plánovací smlouvy a na ni navazujících dohod. Proto obec logicky podmiňuje obnovení spolupráce odstraněním veškerých pochybností a překážek spolupráce. Tedy před finalizací a uzavřením dohody o regulaci pitné vody žádala gesto spočívající ve zpětvzetí odstoupení od plánovací smlouvy a od dohody o narovnání, byť se podle jejího názoru jednalo o odstoupení neplatné;
  • po obdržení odstoupení od smluv se obec v duchu svého přesvědčení, že odstoupení je neplatné a dohody jsou stále platné, přesto snažila přimět společnosti Impressa Prague spol. s r.o. a DINOCO s.r.o. ke spolupráci a k finalizaci dohody o regulaci pitné vody, avšak ze strany právního zástupce spol. Impressa Prague spol. s r.o. jí bylo e-mailem ze dne 29.4.2020 odpovězeno, že se hodlá zabývat pouze vymáháním pohledávky za obcí. Jinými slovy řešení pitné vody je pro ni v tuto chvíli nepodstatné.

Obec je přesvědčena, že v zájmu ochrany vlastníků pozemků a v zájmu konstruktivního řešení lokality Kbelka je zapotřebí neprodleně tyto nepředvídatelné a protichůdné postoje společnosti Impresa Prague spol. s r.o. zprůhlednit. V zásadě existují pouze dvě varianty dalšího vývoje:

Buď Impresa Prague spol. s r.o.

I. chce spolupracovat:

V takovém případě je spolupráce možná pouze na základě platné plánovací smlouvy pro lokalitu Přišimasy – Kbelka ze dne 11.6.2018, ve znění navazujících dohod – viz výše, které má společnost Impressa Prague spol. s r.o. zájem skutečně – nikoli pouze zdánlivě, jak se nyní ukázalo – respektovat.

Celá situace nyní totiž působí tak, že doposud společnost Impresa Prague spol. s r.o. zřejmě pouze předstírala, že chce spolupracovat, ve skutečnosti však hledala kroky, jak by mohl projekt Kbelka proběhnout bez její finanční účasti - tj. jak by se mohla vyhnout finančnímu břemeni souvisejícímu s vybudováním, úpravou a správou veřejné infrastruktury a zajišťováním veřejných služeb spojených s provozem obcí Přišimasy a Hradešína. Tento její postoj se naplno projevil jejím nečekaným a nezákonným odstoupením od smluv a byl potvrzen ve výše zmíněném dopise právního zástupce ze dne 29.4.2020. Tento postoj je pro obec nepřijatelný zejména z důvodu ochrany zájmu vlastníků na vybudování technické a dopravní infrastruktury, přičemž tuto povinnost má dle smlouvy společnost Impresa Prague spol. s r.o.

Pro vyjasnění vzájemných vztahů a pro odstranění pochybností, jakož i pro potvrzení skutečného zájmu, je tedy zapotřebí, aby Impresa Prague spol. s r.o. odstranila všechny překážky, které spolupráci brání, tedy aby vzala zpět své odstoupení od smluv (byť je nezákonné a odporuje smlouvě) – viz výše. Jedině takto obec chápe vážně míněnou spolupráci na dokončení projektu.

Pokud tedy trvá opravdový/vážný zájem na realizaci projektu, pak obec vyzývá spol. Impresa Prague spol. s r.o., zejména dle ustanovení čl. I bodu 1.3. plánovací smlouvy pro lokalitu Přišimasy – Kbelka ze dne 11.6.2018, ve znění navazujících dohod, ke spolupráci, a to:

a)  ke zpětvzetí odstoupení od plánovací smlouvy pro lokalitu Přišimasy – Kbelka ze dne 11.6.2018 a od smlouvy od narovnání ze dne 30.4.2019 nejpozději do 5 dní od doručení tohoto přípisu a následně k

b) k finalizaci dohody o regulaci pitné vody.

Vzhledem k tomu, že obec doposud nesla náklady související s řešením dodávky pitné vody výhradně sama (příprava a realizace vrtu, čerpací zkoušky, příprava návrhu dohody na regulaci pitné vody atd.), upozorňuje, že marným uplynutím lhůty stanovené výše pod písmenem a) bude obec uzavření každého vícestranného úkonu podmiňovat zaplacením nákladů (mimo jiné právní zastoupení atd.), které jí vznikly v souvislosti s jednáním společnosti Impresa Prague spol. s r.o. učiněným proti smyslu všech dosavadních dohod – tedy od okamžiku odstoupení od předmětných smluv.

Obec dále konstatuje, že do uskutečnění kroku popsaného pod písm. a) je spol. Impresa Prague spol. s r.o. v prodlení se splněním své povinnosti spolupracovat a obec tudíž nemá rovněž povinnost spolupracovat na projektu lokality Přišimasy – Kbelka, zejména pak na finalizaci dohody o regulaci pitné vody.

anebo

II. oznámí obci, že nechce spolupracovat na projektu pro lokalitu Přišimasy – Kbelka

Tento krok bude obcí chápán jako úmysl společnosti Impresa Prague spol. s r.o. nerealizovat projekt lokality Přišimasy – Kbelka, a to se všemi souvisejícími důsledky. Obec pak bude ochotna uvedené společnosti vyjít vstříc a vzájemnou spolupráci nastavenou plánovací smlouvou pro lokalitu Přišimasy – Kbelka ze dne 11.6.2018, ve znění navazujících dohod (zejména práce na finalizaci a sjednání dohody o regulaci pitné vody), ukončit formou uzavření dohody o narovnání, která vyřeší veškeré související vztahy. Aktivita obce ohledně lokality Přišimasy – Kbelka bude pak omezena pouze na činnosti související s ukončením veškerých vzájemných dohod a uzavřením dohody o narovnání.

Pro vysvětlení obec zdůrazňuje, že veškeré dohody a postupy navazující na předmětnou plánovací smlouvu byly činěny z její strany pouze proto, aby byl naplněn účel plánovací smlouvy. Jinak řečeno, bez plánovací smlouvy by obec takové kroky nepodnikala.

Závěr:

Obec věří, že společnost Impresa Prague spol. s r.o. si je vědoma důsledků svého neprůhledného počínání ohledně realizace lokality Přišimasy – Kbelka a bude schopna vlastníkům pozemků náležitě obhájit svůj postup. Již cca 3 týdny totiž maří svým jednáním – tj. nezákonným odstoupením od smluv a upřednostněním vymáhání smyšlené pohledávky na úkor zájmu vlastníků – realizaci projektu právě ve fázi těsně před vyřešením klíčového aspektu projektu (dodávky pitné vody), ba dokonce vystavuje vlastníky velmi pravděpodobnému riziku zmaření celého projektu, či alespoň jeho dalšího výrazného zdržení (existuje vysoká pravděpodobnost, že platnou plánovací smlouvu budou požadovat i jiné dotčené orgány).

Dále obec věří, že společnost Impresa Prague spol. s r.o. vyhodnotí svá jednání a nastíněné postupy co nejrychleji a bude skutečně – jak deklaruje – chránit zájmy vlastníků pozemků, přičemž tyto reálné zájmy upřednostní nad uplatňováním své smyšlené a uměle vykonstruované pohledávky.  

                                                                              Bc. Šárka Rumanová-   starostka obce


Zápis z jednání o nedostatku vody z 21.9.2018 ke stažení zde

Realizace průzkumného vrtu obcí:  na základě žádosti podané dne 1.10.2018 bylo Vodoprávním úřadem vydáno p o v o l e n í k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru - k hydrodynamické zkoušce na vrtu PH3. ke stažení zde Celkové náklady  jsou odhadovány ve výši  2 995 725,00 Kč

REALIZACE NOVÉHO VRTU PH3 - 27.9.2019  Zpráva o vyhodnocení zkušebního vrtu  včetně příloh jímací kapacita vrtuPŘEHLED čerpací zkouškytechnická zpráva

V prosinci 2019 se provedli nové hydrodynamické zkoušky .

V průběhu roku 2019 provedl investor realizaci svého vrtu v lokalitě Kbelka s tímto výsledkem: zkušební vrt, který jsme realizovali na Kbelce, situaci bohužel nijak neřeší, výsledky čerpacích zkoušek ukazují vydatnost pro potřeby maximálně 2 RD. Geologické podloží v místě vrtu je bohužel proti původním předpokladům tvořeno špatně propustnou žulovou masou. Jednáme o vrtu novém, v jiné části lokality, ale výsledek nejsme schopni predikovat. - Daniel Urban


Plánovací smlouva pro lokalitu "Přišimasy Kbelka"  - Lokalita Kbelka - vyjádření obce k připojení

Reakce obce na žalobu duben 2019

Odstoupení od "Plánovací smlouvy" ze dne 17.4.2020

Vyjádření obce k odstoupení od "Plánovací smlouvy"

Reakce obce na předžalobní výzvu investora ze dne 6.5.20 výzva k součinnosti ze dne 12.5.2020

Vyjádření obce k dopisu z 14.5.2020

Výzva obce k součinnosti - poskytnutí dodatečné lhůty ze dne 9.6.2020

Dohoda o spolupráci ze dne 17.7.2020 - Obec, Impresa, Dinoco

Informace zveřejněny ve ZPRAVODAJI 2/2020: schůzka se zástupci vlastníků pozemků z lokality Kbelka se konala dne 27.1.2020. Důvodem tohoto setkání bylo shrnutí situace na základě nových poznatků, možností dostupnosti vodních zdrojů a návrhu řešení pro vydání souhlasného stanoviska k jednotlivým stavbám. 

V roce 2019 byla provedena realizace nového vrtu, kde byly na podzim provedeny opakované čerpací zkoušky. Výsledek těchto zkoušek stále nevykazuje potřebné množství vodního zdroje. Současně bylo zdůrazněno, že tento nový vrt není určen výhradně pro lokalitu Kbelka, ale je určen pro celou obec Přišimasy, jako doplnění a v budoucnu náhrada původního vrtu. 

S ohledem na tuto skutečnost bude snaha realizovat i další vrt, kde je nyní v řízení projektová dokumentace a stavební povolení, což nebude snadné díky komplikacím s Lesy ČR.

Z důvodu udržitelnosti dodávek pitné vody, došlo v obci k nastavení stavební uzávěry a regulaci staveb rodinných domů o jedné bytové jednotce.  Z toho vyplývá, že všechny nové žádosti o realizaci staveb podléhají schválení výjimky a vyjmutí ze stavební uzávěry.

Podmínkou pro lokalitu Kbelka je nově navrhnutá a předložená koncepce v podobě připojení s takzvanou clonou na vodovodním řádu. V praxi to znamená, že tato lokalita bude připojena se zařízením, které v reálném čase sleduje odběr vody a v případě překročení únosných a dohodnutých parametrů, dojde k omezení dodávek vody. Pro toto řešení je nutné upravit projektovou dokumentaci, upravit smlouvy na odběr vody a limity.

Po uzavření smluvní dokumentace bude možné vydávat souhlasná stanoviska obce s provedením plánovaných staveb.

PODANÉ ŽALOBY KE KRAJSKÉMU SOUDU

  1. Návrh na zrušení opatření obecné povahy IMPRESA, URBAN,         Vyjádření obce k návrhu na zrušení OOP
  2. Návrh na zrušení opatření obecné povahy GREEN WAY, Kulhavý,    Vyjádření obce k návrhu na zrušení OOP
  3. Návrh na zrušení opatření obecné povahy PROXI TRADING INT

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie