Obec Přišimasy
Přišimasy

Územní plán

Územní plán

Dne 16.6.2022 nabyla účinnosti Veřejná vyhláška OOP č. 1/2022 (271.95 kB), vydaná 1.6.2022

Dne 1.1.2021 nabyla účinnosti Veřejná vyhláška OOP č. 2/2020 (715.83 kB), vydaná dne 16.12.2020

Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem (677.4 kB) 

formulář ke stažení zde (69.5 kB)

9.4.2010 byl schválen územní plán obce Přišimasy Doložka k ÚP registrační list

24.3.2010 Veřejná vyhláška o územním plánu obce Přišimasy vydané formou opatření obecnépovahy

Změna č.1 ÚPO Přišimasy                                                                                                                             prohlášení - hřiště z dubna 2016

Změna č. 2 ÚPO Přišimasy

zveřejněna od 8.10.2015 do 10.11.2015

Regulační plán

Návrh zadání změny

Veřejná vyhláška - Oznámení

Návrh změny č. 2

Veřejná vyhláška - Oznámení z 5.2.2016

Veřejná vyhláška - Oznámení - Projednání návrhu Regulačního plánu

Zadání regulačního plánu Přišimasy - lokalita "Kbelka"

Návrh regulačního plánu Přišimasy - lokalita "Kbelka"

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -Vydání  regulačního plánu Přišimasy – Kbelka  formou opatření obecné povahy obce Přišimasy č. 1/2018. 

Regulační plán Přišimasy - lokalita "Kbelka"

Doložka k regulačnímu plánu

Plánovací smlouva pro lokalitu "Přišimasy Kbelka" - Odstoupení od Plánovací smlouvy ze dne 17.4.2020

Sdělení - vrácení regulačního plánu obce Přišimasy "lokalita Kbelka"

Změna č. 3 ÚPO Přišimasy

info ze Zpravodaje č. 3/2019

touto změnou budeme řešit způsob využití části pozemku, kde se nachází dětské hřiště, na rekreaci a sport se potýkáme spolu s obcemi kolem velkých měst s problémem s vychytralými developery.

Snažíme se bránit masovému přílivu nových obyvatel územními plány, kde mimo jiné předepisují, že určité zastavitelné plochy jsou určené pro rodinné domy. Někteří developeři však chytře využívají mezery v právních předpisech a na takovémto pozemku postaví rodinný dům o dvou až třech bytech. Dle legislativy totiž může rodinný dům obsahovat až tři byty.

Proto zastupitele rozhodli touto změnou nastavit minimální výměru pozemku na 1000 m2 a zamezit výstavbám o více jak jedné bytové jednotky.

Veřejná vyhláška OOP č. 2/2020, kterým se vydává Změna č. 3 územního plánu obce Přišimasy

Změna č. 3 ÚPO Přišimasy + odůvodnění

Změna č. 3 ÚPO Přišimasy srovnávací text

I. 1. Výkres základního členění (896 kB)

I 52. Hlavní výkres.pdf (1.13 MB)

I. 3 Výkres VPS (796.53 kB)

II. 1 Koordinační výkres (1.17 MB)

I.3 Výkres technické infrastruktury (893.84 kB)

II. 2 Širší vztahy

II. 3 ZPF

plot

Změna č. 5 ÚPO Přišimasy

Se změnou č. 5 se vymezují zastavitelné plochy Z5-01 a Z5-02 funkční využití plochy smíšené výrobní a plochy Z5-03 funkčního využití funkční plochy smíšeného nezastavěného území. A dále vymezuje přeložku nadzemního vedení okolo plochy Z3-03 do podzemního vedení,je doplněna trafostanice TS9 jižně od této plochy. 

Dne 16.6.2022 nabyla účinnosti Veřejná vyhláška OOP č. 1/2022 (271.95 kB), vydaná 1.6.2022

PŘIŠIMASY_ Z5-I.1 Výkres základního členění 

PŘIŠIMASY_ Z5-I.2 Hlavní výkres.pdf 

PŘIŠIMASY_ Z5-I.3 Výkres TI.pdf 

PŘIŠIMASY_ Z5-I.4 Výkres VPS.pdf 

PŘIŠIMASY_ Z5-II.1 Koordinační výkres.pdf 

PŘIŠIMASY_ Z5-II.2 širší vztahy.pdf 

PŘIŠIMASY_ Z5-II.3 ZPF.pdf 

PŘIŠIMASY_ Z5-ODŮVODNĚNÍ.pdf 

PŘIŠIMASY_ Z5-SROVNÁVACÍ TEXT.pdf 

 

Změna č. 6 ÚPO Přišimasy - podklady k veřejnému projednání dne 24.4.2024

Textová část - odůvodnění.pdf 

Textová část - srovnávací text.pdf 

Textová část - úplné znění.pdf 

Z6 I.1 Výkres základního členění.pdf 

Z6 I.2 Hlavní výkres.pdf 

Z6 I.3 Výkres TI.pdf 

Z6 I.4 Výkres VPS.pdf 

Z6 II.1 Koordinační výkres.pdf 

Z6 II.3 ZPF.pdf 

Z6-II.2 širší vztahy.pdf 

 

 

Územní plánování - často kladené dotazy

  • Je územní plán a regulační plán závazný?

ANO. Územní plán se zpracovává pro celé území obce (města) a je závazný a nelze v rozporu s ním rozhodovat v území. Obdobně regulační plán zpracovaný pro určitou část obce ve větší podrobnosti je pro stavební záměry závazný.

  • Je možné provádět změny územního plánu? Kdo náklady na změnu územního plánu hradí?

ANO. O pořízení změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo města (v případě spádových obcí zastupitelstvo příslušné obce) a návrh na pořízení změny se tedy podává u obce, pro jejíž území se má změna územního plánu pořídit. Náklady na zpracování změny územního plánu hradí obec, která se rozhodla o pořízení. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů.

  • Může dát podnět ke změně územního plánu i občan? Co musí obsahovat?

ANO. Návrh na změnu územního plánu může podat občan obce nebo fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Návrh na pořízení změny územního plánu se předkládá na předepsaném formuláři, který obsahuje identifikační údaje navrhovatele, údaje o navrhované změně využití ploch, údaje o současném využití ploch, důvody pro pořízení změny územního plánu a návrh úhrady nákladů na pořízení změny. Doporučujeme podnět doplnit i o grafické schéma s jednoduchým zákresem dotčeného území. formulář ke stažení zde (69.5 kB)

  • Jak často se změny územního plánu zpracovávají a jak dlouho celý proces trvá?

Rozhodnutí o pořízení změny územního plánu je plně v kompetenci zastupitelstva příslušné obce a zpravidla se k jejich zpracování přistupuje dle potřeb obce. Proces pořízení změny územního plánu trvá asi 1 rok dle složitosti a problémů řešení v území. Neboť proces pořízení změny podléhá zákonným termínům, nelze lhůtu zkrátit.

  • Může se veřejnost aktivně účastnit procesu pořízení územního plánu (regulačního plánu), resp. jeho změny?

ANO. Občan má právo dát podnět k pořízení územního plánu nebo regulačního plánu (případně změny), uplatňovat písemné připomínky a námitky k příslušným stupňům projednávané dokumentace, má právo být zastupován zmocněným zástupcem veřejnosti či nahlížet do platné územně plánovací dokumentace.

  • Je nějakým způsobem omezena časová platnost územního plánu?

NE. Maximální doba platnosti územního plánu se nestanovuje. Stávající územní plány, které byly schvalovány ještě dle starého stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb.), se musí nejpozději do 31.12.2015 aktualizovat, dle nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění) projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti. Obec rovněž může nahradit stávající územní plán pořízením nového územního plánu, který bude odpovídat požadavkům platné legislativy. Zastupitelstvu obce se pak nejméně jednou za 4 roky předkládá zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období, v níž může být doporučena např. jeho aktualizace.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie