Obec Přišimasy
Přišimasy

Otázky a odpovědi

Napojení na stokovou síť není pro občana vůbec jednoduché a levné, proto se vynasnažíme Vám to co nejvíce usnadnit. Připravili jsme pro Vás, několik informací týkajících se vybudování vlastní kanalizační přípojky.  Po připojení se Vám totiž zhodnotí vlastní nemovitost a dojde k úspoře nákladů spojené s likvidací odpadních vod.

Důležitá informace je, že do kanalizační přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod. Při dešti by totiž došlo k nárazovému zahlcení čističky velkým množstvím vody, ohrožení bakterií a vyřazení čističky z provozu. Zrovna tak nelze vypouštět do kanalizace odpad z drtičů odpadů! Každá přípojka musí být ukončena revizní šachtou na pozemku vlastníka přípojky (do 2m od hranice pozemku), která bude sloužit k čištění a pro případnou kontrolu vypouštěných vod.

 

Připravili jsme pro Vás nejčastějších dotazy a krátké odpovědi, dle výkladu zákona č. 274/2001 Sb. týkajících se domovních přípojek se kterými se nejčastěji setkáváme.

 

Kdo nese náklady na vybudování kanalizační přípojky?

Náklady na vybudování kanalizační přípojky jsou na vlastníkovi připojované nemovitosti.Přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované nemovitosti.

 

Jaká bude cena vodného a stočného? 

Výše vodného pro rok 2017 je stanoveno ve výši 35,27 bez DPH, tj. 40,56 včetně DPH a stočného bude v roce 2018 40,97 bez DPH, tj. 47,12 včetně DPH.

 

Jaké jsou roční náklady na likvidaci odpadních vod?

Průměrná spotřeba na osobu a den je 100 l vody x 30 dní x 12 měsíců = 36 m3/osoba za rok. Pro čtyřčlennou rodinu 36 x 4 = 144 m3 spotřeba vody za rok.

V tuto chvíli je cena stočného stanovena ve výši 47,12 včetně DPH.

Roční náklady za čtyřčlennou rodinu:

- Kanalizační přípojka při 144 m3 x 47,12,-Kč stočného)- = 6 785,-  Kč

- Žumpa která má objem cca 10 m3.15 vývozů x 1 200 Kč = 18 000 Kč

Náklady na měsíc pro jednu osobu:

Jedna osoba při měsíční platbě stočného á 47,12,- = 141,36,-Kč

 

Kdo bude vlastníkem kanalizační přípojky a kdo zajistí opravy?

Vlastníkem kanalizační přípojky je ten, kdo na své náklady přípojku vybudoval (vlastník). Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. V ostatních případech zajišťuje opravu a údržbu na své náklady vlastník připojené nemovitosti.

 

Kolik mě bude stát vybudování kanalizační přípojky?

Cena za zhotovení vlastní přípojky je zcela individuální a závisí na výběru firmy, která jí bude realizovat. V této souvislosti připravujeme pro občany průzkum o cenách nejlevnějších firem.

 

Vyžaduje umístění kanalizační přípojky povolení?

Ano. Kanalizační přípojky lze umisťovat na základě územního souhlasu, který vydává příslušný stavební úřad – MěÚ Český Brod.

 

Vyřídí za mě někdo uvedená povolení?

Ano. Vyřídit si příslušná povolení je povinností vlastníka nemovitostí před zahájením stavebních prací.  Obec Přišimasy toto povolení za vlastníky zajistí.

 

Jaký je obecný postup při přípravě a realizaci kanalizační přípojky?

Už víte, že kanalizační přípojka je stavbou, která podléhá vydání územního souhlasu. Zajištění projektu a územního souhlasu na kanalizační přípojku  zajistí na základě plné moci od vlastníků bezúplatně Obec Přišimasy ve spolupráci s projektantem Ing. Jiřím Jodlem. Vlastník/vlastníci připojované nemovitosti uzavřou s obcí Přišimasy „Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů v souvislosti s napojením soukromé kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci“.  Následně proběhne zaměření situace (místní šetření) na pozemku, kde Vám zkušený projektant poradí, jak nejlépe vyřešit připojení (pro zjednodušení prosíme o vyplnění dotazníku). Po té dojde ke zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního souhlasu. Po vydání územního souhlasu bude projekt na kanalizační přípojky na soukromých pozemcích předán vlastníkům na základě „Darovací smlouvy k dokumentaci kanalizační přípojky“.

Jak je to s příspěvky pokud jsem stavebníkem a nemám ještě kolaudaci?              

Darovací smlouvu na rozvoj veřejné infrastruktury může uzavřít pouze majitel nemovitosti s přiděleným č.p. Ve vašem případě to znamená, že byste musel mít zkolaudováno, přiděleno č.p. a vše vloženo na Katastr nemovitostí do konce tohoto roku. Pokud to nestihnete, bude se na Vás vztahovat vyhláška o zhodnocení pozemku, která bude schválena zastupitelstvem obce a bude platit po zkolaudování celé kanalizace v obci.

Jak budou řešeny přípojky, které jsou pod úrovní kanalizační větve?

V případě, že tato situace nastane, bude muset majitel nemovitosti řešit napojení na kanalizaci přečerpávací stanicí. Při návrhu kanalizační přípojky se bude projektant snažit tyto případy minimalizovat.

 

Co stanoví legislativa?

Každý, kdo produkuje odpadní vody, má povinnost likvidovat je v souladu s platnými právními Předpisy, kterými jsou zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Likvidace odpadní vody v prastarém septiku nebo v dávno netěsnící žumpě předpisům rozhodně neodpovídá. Výstavbou kanalizace s čistírnou odpadních vod a napojením se na tuto kanalizaci bude problém každého producenta odpadních vod vyřešen jednou pro vždy a to nejlepším možným způsobem.

 

Může obec uložit povinnost napojení na kanalizaci?

Ano. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky a kapacitně možné. Takovou povinnost může stanovit i vlastníkovi nemovitosti, který má zajištěno nakládání s odpadními vodami prostřednictvím suché jímky – žumpy nebo domácí čistírny odpadních vod.

Co když se nechci vůbec na kanalizaci připojit? Mohu k tomu být nějak nucen?

Pokud se někdo rozhodne, že se na kanalizaci nepřipojí, ocitne se v dosti nepříjemném postavení. Rozhodně však v takovém případě musíte počítat s kontrolami ze strany stavebního (žumpy) nebo vodoprávního (domovní ČOV ) úřadu. V případě neplnění zákonných povinností vám může být vyměřena pokuta, nebo dokonce budou opakovaně vyměřovány dosti nepříjemné pokuty. Napojením domu na kanalizaci se takovým nepříjemnostem můžete elegantně vyhnout.

 

Jaké jsou zákonné povinnosti pro likvidaci odpadní vody?

Tam, kde není doposud vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu, je možno odpadní vody likvidovat akumulací v žumpách s následným vývozem na čistírnu odpadních vod. Žumpy se nesmějí opatřovat odtokem a přelivem a musí být vodotěsné! Všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody musí být ze žumpy vybírány a hygienicky nezávadně zneškodňovány. Žumpy musí být v pravidelných intervalech, dle jejich kapacity, vyprazdňovány a o vyvážení musí být vedena evidence. Odpadní vody ze žump není dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do odvodňovacích příkopů. Vypouštění odpadních vod bez povolení je nelegální. Je nutné však upozornit, že Evropská legislativa se neustále zpřísňuje se zaměřením na ochranu životního prostředí. Je tedy možné, že alternativní likvidace odpadních vod v místě dostupné veřejné kanalizační sítě již nebude do budoucna možná.

 

Jaké jsou sankce za nelegální vypouštění odpadních vod?

Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem se dopouští přestupku dle § 34 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Za takové protiprávní jednání může být vodoprávním úřadem udělena pokuta až do výše 50 000 Kč.

 

Kontroluje někdo způsob likvidace odpadních vod?

Ano. Státní dozor nad způsobem likvidace odpadních vod provádí místně příslušné vodoprávní a stavební úřady. Na našem území je to Městský úřad Český Brod. Po dokončení realizace kanalizačního řadu v příslušných lokalitách obce budou prováděny těmito odbory kontrolní prohlídky stavebně technického stavu funkčně zachovaných žump na vyvážení u jednotlivých nemovitostí, včetně způsobu likvidace splaškových vod.

 

Proč bych měl svou nemovitost připojit na nově budovanou kanalizaci?

Mimo již výše uvedených legislativních důvodů a pozitivního dopadu na životní prostředí se jedná zejména o tyto důvody:

- Minimální administrativní zátěž a úspora na vydání povolení k umístění a provedení přípojky

- Zvýšení standardu bydlení a hodnoty nemovitosti. Kanalizace posune obec do 21. století.  V obci již nebude cítit zápach

- Snížení provozních nákladů na likvidaci odpadních vod

 

Co pro mě znamená to, když nyní nemám zájem o vybudování kanalizační přípojky?

Při dodatečném připojení na veřejnou kanalizaci mimo termínu realizace stavby (po jejím dokončení) hradí znečišťovatel při výstavbě kanalizační přípojky veškeré náklady v plném rozsahu z vlastních zdrojů, včetně povrchových úprav a asfaltů. Rovněž sám a na vlastní náklady si zajistí projektovou dokumentaci, vyjádření správců sítí, souhlas vlastníka popř. provozovatele kanalizace a zajistí si příslušné povolení stavebního úřadu.

 

Musím umožnit přístup ke kanalizaci kontrolujícím pracovníkům?

Vlastník kanalizační přípojky je povinen umožnit přístup ke kanalizaci osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování kanalizace a jejího technického stavu, nebo činit jiná nezbytná opatření k zajištění plnění povinností stanovených zákonem č. 274/2001 Sb. a dalšími zákony.

 

Kdy mohu připojit objekt na kanalizační řád?

Připojení objektu na kanalizační řád může být provedeno až po uvedení hlavní kanalizační stoky včetně ČOV do provozu.

 

Proč se snažíte napojit co nejvíce domů?

Stavba kanalizace a ČOV se neobejde bez dotací. Podmínkou přidělení dotace bývá, že do určitého (velmi krátkého) termínu od kolaudace kanalizačních stok a ČOV musí být napojeno nejméně 80 % domů. Při neplnění stanoveného počtu napojení zcela reálně obci hrozí odebrání významné části dotace, a tudíž značné finanční problémy.

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 14 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 23/12 °C
neděle 26. 5. déšť 15/9 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:23
TÝDEN:1180
CELKEM:1058215

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Facebook


fcb

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie